นายสุพิท  จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลาให้ข้อมูลว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร นำร่องโครงการตู้เย็นข้างบ้าน  ต้านภัย COVID-19 ร่วมกับบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ในการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปใช้ปลูกเป็นแหล่งอาหารบริโภคในครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา (สสก.5 จังหวัดสงขลา) สำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดได้สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID – 19 ผ่านทางสื่อมวลชนและโซเชียลมีเดียต่าง ๆพร้อมลงทะเบียนลุ้นรับสิทธิ์การรับเมล็ดพันธุ์พืช ผ่านทางเว็บไซต์ https://app.doae-gov.org/landing โดยเกษตรกร 1 ครัวเรือน (ทะเบียนบ้าน) จะได้รับสิทธิ์ในการลงทะเบียน จำนวน 1 สิทธิ์ ซึ่งจะได้รับเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 4 5 ชนิด ได้แก่ ผักบุ้ง คะน้า ผักกาด กวางตุ้ง แตงกวา คะน้ายอด กะเพรา และพริกขี้หนู ไป ผลการดำเนินงานพบว่ามีผู้ลงทะเบียนครบตามเป้าหมายในเวลาอันรวดเร็ว โดยมีผู้ลงทะเบียนเกินกว่าเป้าหมายเป็นจำนวนกว่า 1 แสนราย ทั้งนี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับทราบถึงประโยชน์และความสนใจจากเกษตรกรและประชาชนเป็นจำนวนมาก จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรขยายผลการดำเนินงานโครงการ โดยการสนับสนุนจากบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด และบริษัท เจียไต๋ จำกัด ในการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ จำนวนทั้งสิ้น 300,000 ชุด ซึ่งแบ่งการจัดส่งออก เป็น 2 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1 จำนวน 200,000 ชุด        (จัดส่งภายในเดือนตุลาคม) รอบที่ 2 จำนวน 100,000 ชุด (จัดส่งภายในเดือนพฤศจิกายน)ซึ่งขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการส่งมอบเมล็ดพันธ์ผักให้กับทางสำนักงานสำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อทำการส่งมอบให้สำนักงานเกษตรอำเภอ นำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละพื้นที่ ผ่านทางอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรนำไปมอบให้เกษตรกรถึงหน้าบ้าน เป็นการอำนวยความสะดวกและพร้อมให้คำแนะนำการปลูก ดูแลรักษาชนิดพันธุ์พืชแต่ละชนิด อย่างถูกต้องตามหลัวิชาการ

นายสุพิท  จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ใน 14 จังหวัดภาคใต้ มีเกษตรกรลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ และได้รับเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ภายใต้โครงการโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID – 19 ทั้งสิ้นจำนวน 64,637 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.54 ของเป้าหมาย จังหวัดที่ลงทะเบียนมากที่สุด คือจังหวัด นครศรีธรรมราช จำนวน 11,395 ราย รองลงมา คือจังหวัดสงขลา จำนวน 10,178 ราย และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 8,511 ราย โดยจะแบ่งเป็นรอบในการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน 2 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 จำนวน จำนวน 42,642 ราย และรอบที่ 2 จำนวน 21,995 ราย ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเร่งัดส่งเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรในแต่ละอำเภอ ซึ่งสำนักงานเกษตรอำเภอได้ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่เพื่อมอบเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และให้คำแนะนำ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรก่อนที่จะมีการนำเมล็ดพันธุ์พืชไปเพาะปลูก และจะมีการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จากการที่เกษตรกรปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคเองในครัวเรือน จะทำให้เกษตรกรมีแหล่งอาหารใกล้บ้าน สร้างการมั่นคงทางด้านอาหาร เป็นการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย     เพิ่มรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำให้เกษตรกรที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไว้ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและ    รับเมล็ดพันธุ์ผักได้ที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับตำบล อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน

*******************************************************************************