เพื่อกำลังใจ…
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ จากความท้อแท้..และกำลังใจ สู่แรงบันดาลใจ…มากว่า 40 ปี จึงได้มีวันนี้…ได้รับการคัดเลือกบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2563 รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าการและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี (Hall 5) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2563
วิสัยทัศน์ในการนำเสนอเพื่อรับการพิจารณา โครงการคัดเลือกบุคคลพิการตัวอย่างประจำปี 2563 คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกบุคคลพิการตัวอย่าง วันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563 สภาสังคมสังเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ “จากผลงานที่ประจักษ์ดังกล่าวซึ่งแสดงถึงการยอมรับของสังคมไทยต่อคนพิการ ว่ามีศักดิ์ศรีทัดเทียมคนปกติ คนพิการที่มีความสามารถ และประสบความสำเร็จในชีวิต ที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติให้ปรากฏ และเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมต่อไป”..
ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้