1 พฤศจิกายน 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเกษตรของ Young Smart Farmer พื้นที่จังหวัดพังงา และภูเก็ต
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งหวังให้พี่น้องเกษตรกรได้เห็นถึงประโยชน์ของการทำเกษตรอัจฉริยะอย่างแท้จริง สามารถตัดสินใจที่จะเลือกนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ ไปใช้ โดยเปรียบเทียบในส่วนต้นทุน ผลตอบแทน และความคุ้มค่าในการดำเนินการกับวิธีการดั้งเดิมของเกษตรกร นั้น กรมส่งเสริมการเกษตร ได้พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เพิ่มขึ้นทุกปี ขณะนี้ทั่วประเทศมีจำนวนกว่า 15,000 คน และพัฒนาต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็นต้นแบบการทำเกษตรแบบ Smart Farm และ Digital Market มีการใช้ ICT และนวัตกรรมมาปรับใช้อย่างเด่นชัด สร้างมูลค่าเน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเป็นฟาร์มอัจฉริยะ เพิ่มผลผลิตการเกษตรในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพื้นที่สูงสุด ตลอดจนคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถแข่งขันในสถานการณ์โลกปัจจุบันได้ ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ในพื้นที่ ทุกจังหวัด สามารถประสานความร่วมมือในการนำผลวิจัย นวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้
นายสุพิท จิตรภักดี กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา รับผิดชอบดูแลพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ได้จัดเวทีเพิ่มศักยภาพเครือข่าย Young Smart Farmer ให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน และตั้งเป้าหมายการขยายผลไปสู่เกษตรรายอื่นๆ ให้ได้มากที่สุด ตั้งแต่ ปี 2557 เป็นต้นมา ภาคใต้ได้พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ไปแล้ว กว่า 2,600 ราย ขณะนี้เร่งผลักดันต่อเนื่องให้เป็นต้นแบบในเรื่องการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีไปใช้ และขยายผล โดยสร้างเครือข่ายร่วมกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แปลงใหญ่ เป็นต้น หลายรายที่ประสบผลสำเร็จ ทำการตลาดผ่านระบบออนไลน์ และ Modern Trade ดังเช่น ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดพังงา ของนางสาวจุฑามาศ ส่องแสง (สวนส่องแสง) ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ซึ่งมีสินค้าที่มีชื่อเสียง ได้แก่ มังคุดทิพย์พังงา และมีแปรรูปผัก ผลไม้สด อีกหลายชนิด จำหน่ายผ่าน website ตลาดเกษตรกรออนไลน์ มียอดขายเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก ด้านนางสาวเฉลิมพร สมนาม Young Smart Farmer ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ได้นำนวัตกรรมเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต คือ การปลูกในโรงเรือนปิดแบบระบบอัจฉริยะ ขนาด 11×33 เมตร จำนวน 5 โรงเรือน ในพื้นที่ 2 ไร่ มีการให้น้ำ ให้ปุ๋ยแบบระบบน้ำหยด มี TIMER สำหรับตั้งเวลาให้น้ำ ให้ปุ๋ย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกแบบให้ โดยใน 1 โรงเรือนสามารถปลูกมะเขือเทศ ได้ 860 ต้น 1 ต้นให้ผลผลิตมะเขือผลผลิตมะเขือเทศได้ 1.5 กิโลกรัม ในระยะ 1 ปี สามารถเก็บผลผลิตได้ 3-4 รอบ ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน GAP จำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้า Makro เป็นหลัก และกำลังขยายเข้าสู่ห้าง Central สร้างรายได้ต่อปี กว่า 4,500,000 บาท ถือเป็นความสำเร็จของเกษตรกร และขยายผลสู่ชุมชนต่อไป