วันนี้ (30 ตุลาคม 2563) ที่ศาลหลักเมืองตรัง ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานงานแถลงข่าว งานเสน่ห์ตรัง แลหนังโนรา งานสมโภช ศาลหลักเมืองตรัง 209 ปี ประจำปี 2563 สำหรับการจัดงานเสน่ห์ตรัง แลหนังโนรา จัดขึ้นเป็นภายใต้โครงการส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ประจำถิ่นและความเป็นไทย โดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดตรัง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง และเทศบาลตำบลควนธานี โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน 2563 ณ ศาลหลักเมืองตรัง ถนนหน้าศาลหลักเมืองและบริเวณภายในโรงเรียนควนธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์ สืบทอด เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญหาท้องถิ่น ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และ เพื่อยกย่องและให้เกียรติภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกันสร้างสรร สืบทอดภูมิปัญญาให้คงอยู่ในสังคมสืบไป
สำหรับงาน ตั้งแต่วันที่ 5-9 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 นี้ จัดให้มี พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง โนราพิธีโรงครูแทงเข้ การแสดงจากศิลปินมโนราห์ ไข่เหลี้ยม วิเชียรศรชัย การจัดนิทรรศการมีชีวิต การแสดงศิลปะแบบจัดวาง การแสดงสินค้าของดีจังหวัดตรัง ตลอดทั้งมีการแสดงมโนราห์ หนังตะลุง ศิลปวัฒนธรรม และการแสดงพื้นบ้าน ตลอดทั้ง 5 วัน 5 คืน