อบจ.ตรังจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ ประจำอบจ.ตรัง เตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายกอบจ.
วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เมื่อเวลา 13.30 น. นางศุภมาส ศรมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประกอบด้วยประธานกรรมการฝ่าย เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่าย ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประกอบด้วย นายไพบูลย์ โอมาก ประธานกรรมการ พลตำรวจตรี สันทัด วินสน นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา นายสุรชัย คงบางยาง นายทองขาล กัณหาจันทร์ เป็นกรรมการ และนางสุภมาส ศรมณี เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เพื่อจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง โดยวันเลือกตั้ง วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕63 และได้กำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕63 เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ โรงยิม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (ทุ่งแจ้ง) ถนนตรัง-สิเกา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โทรศัพท์ 0 – 7521 – 8262 ต่อ 123
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะและละเอียดถี่ถ้วน โดยยึดหลักระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัดและวางตัวเป็นกลาง เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ โปร่งใส และเที่ยงธรรม