เวลา 08.30 น.วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมมรกต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายสัจจพร จันทร์ศรีนวล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เพื่อสรรหาประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยที่ประชุมมีมติเลือกนายศุภชัย ศรีนวลดี เป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์
นายศุภชัย ศรีนวลดี อายุ 66 ปี เป็นข้าราชการบำนาญ จบการศึกษาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง เคยดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอเขาพนม ผู้ช่วยจ่าจังหวัดกระบี่ และเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี เนื่องจากเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)จังหวัดกระบี่ หัวหน้างานสืบสวนสอบสวน รักษาการผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดกระบี่และผู้ตรวจการคณะกรรมการการเลือกตั้ง