https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2667918743475288&id=1739118056355366

 

นักเรียนโรงเรียน​อิบตีดาวิทยา​ ต.ลาโละ​ อ.รือเสาะ​ จ.นราธิวาส​ กว่า 2, 000 คน​ จัดกิจกรรม​หน้าเสาธง​ แสดงความจงรักภักดี​ “ชาติ​ ศาสนา​ พระมหากษัตริย์” ผ่านการคนดี.. มีความรู้​ เผยแพร่​ สิ่งที่ดีงาม.เพื่ออนาคตของชาติสืบไป…

ข่าว/ประพันธ์​ ​ฤทธิวงศ์​