บัญชีรายชื่อผู้ได้รับแต่งตั้ง

เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย
1. นายกิจนันทร์ เพ็ชรชุม 2. นายจรินศักดิ์ สงสุวรรณ 3. นายพงศ์เพชร มากเกื้อ 4. นางวาสนา เอกวงศ์ 5. นายอัฐชัย พรหมมณี