คุณประทีป แก้วประสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ผู้แทนบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล Med PSU’s Devoted Friends of the Year 2020 จาก รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์  เนื่องในวัน         วันแพทยศาสตร์สงขลานครินทร์ ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 8 ท่าน โดยหาดทิพย์ได้รับรางวัลนี้             ในสาขาผู้ทำคุณประโยชน์ และให้ความช่วยเหลือคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์               ในกิจกรรมต่างๆเป็นอย่างดีเสมอ ณ ห้องทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.สงขลา