มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงนาม MOU กับ 5 หน่วยงาน ผลักดันโครงการหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมรอยต่อที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หวังขับเคลื่อนวิสัยทัศน์จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คุณนาซิร สนิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา คุณสุวิทย์ นาคเป้า ปลัดอาวุโสอำเภอเบตง คุณพิริยา ชินารมยานนท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ อำเภอเบตง คุณสมยศ เลิศลำยอง นายกเทศมนตรีเมืองเบตง และคุณมะอูโซะ สาลัง นายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์ ร่วมลงนาม MOU โครงการหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมรอยต่อที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ ที่โรงแรมแกรนด์แมนดาริน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การลงนาม MOU ในครั้งนี้ว่า เพื่อประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์จังหวัดยะลา “คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน” และขับเคลื่อนวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา “มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้” อีกทั้งเพื่อร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โครงการตามนโยบายของรัฐบาล และโครงการตามพระบรมราโชบายร่วมกัน และเพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงาม ร่วมกัน

โดยการลงนาม MOU ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา อำเภอเบตง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเบตงลเทศบาลเมืองเบตง และเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เพื่อพัฒนาพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว สามเหลี่ยมเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตามบูรณาการการทำงานระหว่างผู้นำกลุ่ม องค์กร หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษา

ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์จังหวัดยะลา “คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน” และขับเคลื่อนวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา “มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้” เพื่อพัฒนาพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวสายใหม่

โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลธารน้ำทิพย์ ที่มีศักยภาพ พร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางต่อไป เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินมาอำเภอเบตงในอนาคต หลังจากที่มีการเปิดใช้สนามบินอย่างเป็นทางการ
ภาพ