เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินบูโด-สุไหงปาดี (อปด.) ครั้งที่1/2561 โดยมี พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ผศ.ธนพร ศรียากูล นายสมภพ พร้อมเพ็ญ คณะที่ปรึกษาคณะทำงานประสานการแก้ไขปัญหาบูโด-สุไหงปาดี และนายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศอ.บต. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ ห้องประชุมจิตรลดา ชั้น2 โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ศอ.บต. กล่าวว่า ในที่ประชุมได้รับทราบผลกการดำเนินการโครงการเดินสำรวจเพื่อออกโฉนด เพื่อบริการให้ประชาชนที่ไม่เคยได้รับการสำรวจรังวัดและออกโฉนด ในพื้นที่ 9 อำเภอ 25 ตำบล 89 หมู่บ้าน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในปี 2561 มีผลการดำเนินการไปแล้ว ทั้งสิ้นมากกว่า 16,000 แปลง และมีผลรวมนับตั้งแต่ปี 2558- 2561 จำนวนมากกว่า 47,000 แปลง

โดยที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณาหาแนวทางผลักดันการรับสิทธิประโยชน์ในที่ดินในภายเขตอุทยานฯของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประชาชนอยู่อาศัยทำกิน ก่อนประกาศเขตป่าสงวน 2508 และอุทยานแห่งชาติ 2542 จำนวนกว่า 13,000 แปลง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น การยางฯ กระทรวงเกษตร จะได้เร่งรัดพิจารณาแนวทางดำเนินการที่เป็นไปได้อย่างชัดเจน และแจ้งผลให้ ศอ.บต. ขับเคลื่อนดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ยังได้ร่วมหารือในประเด็นของการเร่งรัดออกหนังสือแสดงสิทธิ ให้กับประชาชนที่ถือครองที่ดินทำกินบริเวณพื้นที่ทับซ้อนกับเขตอุทยานฯในเขตอำเภอบาเจาะที่มีเอกสารหลักฐานการถือครองที่ดิน (สค.1) ซึ่งได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย ตามมาตรา 59 และกฎกระทรวงฉบับที่ 43 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2553 ก่อนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 กับสำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส สาขาบาเจาะ แล้ว จำนวน 312 ราย

อย่างไรก็ดีในวาระดังกล่าวได้รับทราบแนวทางในกระบวนการ การขับเคลื่อนที่ชัดเจนของกรมที่ดินแล้ว ซึ่ง ศอ.บต. จะมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินให้กรมที่ดินนำไปใช้เปรียบเทียบกับข้อมูลจากการชี้แนวเขตของประชาชน เพื่อพิจารณาดำเนินการออกเอกสารสิทธิให้ตามกระบวนการต่อไป พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ประจำปี 2561 ของ ศอ.บต.ด้วย