ฟื้นตำนาน ‘ว่าวเบอร์อามัส’ “วชช.ปัตตานี” ดันสัญลักษณ์สายบุรี

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น “ว่าว เบอร์อามัส” ต่อเนื่อง        ชูวัฒนธรรมล้ำค่าวิถีมลายู

27 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูร ดํารงรักษ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการ อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น “ว่าว เบอร์อามัส” ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยมี นายสุทธิศักดิ์ น้ําทิพย์ รองผู้อํานวยการวิทยาลัย ชุมชนปัตตานี และผู้แทนนายกเทศมนตรีเมือง ตะลุบัน คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตะลุบัน 6 โรงเรียนเข้าร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูร ดํารงรักษ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้กําหนดให้มีกิจกรรมเพื่อสาน ต่อโครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น “ว่าวเบอร์อามัส” ต่อเนื่องคือ

1) ฝึกอบรมหลักสูตรท้องถิ่น “การประดิษฐ์ว่าวเบอร์ อามัส” ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล เมืองตะลุบัน 240 คน

2) พัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น “ว่าวเบอร์อามัส”

3) การ ฟื้นฟูประเพณีการแข่งขันว่าว ณ หาดวาสุกรี อ.สายบุรี โดยการร่วมมือกันระหว่างเทศบาล เมืองตะลุบัน กับวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

“วันนี้คนในอําเภอสายบุรี ยังไม่ค่อยรู้จัก ว่าวเบอร์อามัส ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่มีมาตั้งแต่ สมัยโบราณ เล่ากันว่าว่าวเบอร์อามัสเกิดขึ้นใน ช่วง 200 – 300 ปีที่แล้วสมัยที่ปัตตานียังปกครอง ด้วยระบอบกษัตริย์ ตรงนี้เป็นตํานานที่ล้ำค่า”

เราตั้งใจต่อยอดให้เป็น ว่าวเบอร์อามัส ให้เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างของเมืองสายบุรี โดยผลิตเสื้อ พวงกุญแจ ซึ่งมีว่าวเบอร์อามัสเป็นสัญลักษณ์ โดยให้เด็ก ๆ ที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ว่าวเบอร์อามัส เป็นผู้ออกแบบเพื่อให้เค้าซึมซับวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง โดยวางแผนว่าอนาคตจะจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์