วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมสมิหลา 2 โรงแรมบีพี สมิหลาบีช สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา มีการจัดโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับท้องถิ่น (ศปถ.อปท.)​ จังหวัดสงขลา โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน


โครงการการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับท้องถิ่น (ศปถ.อปท.)​ จังหวัด​สงขลา​ จัดขึ้นเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสงขลา เพื่อผลักดันและกระตุ้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อนำเสนอองค์ความรู้ ประสบการณ์ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพปัญหาของพื้นที่

 

การประชุมครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ประกอบด้วย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 160 คน

นายนิพนธ์ กล่าวว่า สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน จากข้อมูลของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ณ วันที่ 24 กันยายน 2563 มีผู้เสียชีวิต 44 คนและบาดเจ็บ 2,867 คน รวมผู้เสียชีวิตสะสมปี 2563 จำนวน 10,817 คน และบาดเจ็บสะสม 700,547 คน

“ในปีนี้ รัฐบาล โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้กำหนดประเด็นเร่งด่วน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ โดยใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภั​ยทาง​ถนน​อำเภอและศูนย์​ปฏิบัติการ​ความปลอดภั​ยองค์กร​ปกครองส่วนท้องถิ่น​ เพื่อบูรณาการการ​ขับเคลื่อน​การดำเนินงานและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น​ เป็นเจ้าภาพหลักในการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ​ทางถนนในพื้นที่ เพื่อลดความสูญเสีย​และผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุ​ทางถนนได้อย่างแท้จริง” นาย​นิพนธ์​ กล่าว

ทั้งนี้ ในงานมีการบรรยายและให้ความรู้ในหัวข้อ “ความสำเร็จจากการดำเนินงานศูนย์​ปฏิบัติการ​ความปลอดภัยทางถนนระดับท้องถิ่น” โดย นายกอบต.ท่าซัก จ.นครศรีธรรมราช​ ในรูปแบบการจัดการความปลอดภัยท้องถนน ” ท่าซักโมเดล” และการเสวนาทิศทางและนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา โดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย​สาธารณ​สุขจังหวัดสงขลา ตำรวจภูธรจังหวัด​สงขลา และท้องถิ่นจังหวัดสงขลา