วันนี้(28กันยายน2563)เวลา 13.00น ณ หอประชุมบงกชศรีเสาวภาคย์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา จัดเสวนาอัตลักษณ์เด็กสงขลา”ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง” เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดสงขลา ภายใต้ชื่องาน “เด็กสงขลายุคใหม่ ใส่ใจอนาคต” โดย นายจารุวัฒนา เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการ

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดสงขลา ได้มอบนโยบายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ค้นหาอัตลักษณ์ของเด็กสงขลา เพื่อเป็นกรอบทิศทางหรือจุดเน้นในการจัดการศึกษาของจังหวัดสงขลาซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนองค์คณะบุคคล ตัวแทน ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนครูผู้สอน และคณะศึกษานิเทศน์ ทำการศึกษาวิเคราะห์ความสำคัญ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส

ต่อมาได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำกรอบอัตลักษณ์เด็กสงขลา”ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง” โดยกำหนดให้คำนิยาม พฤติกรรมบ่งชี้ และตัวชี้วัด จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียน นักศึกษา โดนผ่านสภานักเรียน ให้แต่ละโรงเรียนจัดประชุมสภานักเรียนเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ที่มีต่อร่างอัตลักษณ์ “เด็กสงขลาใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง” ซึ่งผลการประชุมสภานักเรียนมีความเห็นชอบต่อร่างอัตลักษณ์

จากการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดสงขลา ผ่านกลไกลของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ประจำปี งบประมาณ 2563 มาเป็นลำดับ นำมาสู่การเสวนารับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องของทุกภาคส่วนมที่มีต่ออัตลักษณ์เด็กสงขลา นำการเสวนาโดย นายวิชาญ ช่วยชูใจ นักจัดรายการวิทยุ มีผู้ร่วมเสวนาคือ นายสุประดิษฐ์ สังข์สุวรรณ เจ้าของกิจการ ร้านอ่อง เฮียบ ฮวด ตัวแทนผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ นายกฤษณ์ ประธานราชฎร์นิกร กรรมการผู้จัดการ โรงแรมเพรสสิเ้นท์ หาดใหญ่ สงขลา นายสืบสกุล ศรีสุข ผู้อำนวยการภาคีคนรักเมืองสงขลา ตัวแทนผู้ปกครอง\ชุมชน นายสิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ผศ.ดร. เรวดี กระโหมวงศ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตัวแทนครู\อาจารย์