โรงเรียนมหาวชิราวุธ รับการประเมินสถานศึกษา ลุ้นรางวัลพระราชทานปี 2562 “ผู้ว่าฯจารุวัฒน์” ย้ํา ความพร้อมในทุกด้าน ผลิตเยาวชนสู่สังคมอย่างมี คุณภาพ พร้อมยก “ป๋าเปรม” ต้นแบบความดี

22 มกราคม 2563 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัด สงขลา รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล พระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา (ขนาดใหญ่) ปีการ ศึกษา 2562 มีนายจารุวัฒน์เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการ จังหวัดสงขลา พร้อมนายวัฒนา ถนอมศักดิ์ ผู้อํานวย การโรงเรียนมหาวชิราวุธ และ นายศังกร รักซูชื่น ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษาเขต 16 ร่วมเป็นเกียรติ และกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล พระราชทาน ประจําปี 2562 ซึ่งประกอบด้วย นาย ประจวบ หนูเลี้ยง รองผู้อํานวยการสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1, นายนิพัทธ์ สัจจะบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1, นางสาวปรีดา ชูมณี ผู้ แทนหน่วยงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาสงขลา เขต 3, นางสาววรรณฤทัย แสงนิล ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาชุมพร เขต 2 และ นางสาวนรีรัตน์ ศรีราม นักวิชาการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 1 ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมือง จ.สงขลา

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา กล่าวว่า โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา เป็นโรงเรียนประจําจังหวัด สงขลาที่มีชื่อเสียงมายาวนาน และมีความพร้อมใน ทุก ๆ ด้านได้ผลิตนักเรียนออกสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ

โดยมีต้นแบบ คือ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่เป็นนักเรียนเก่า โรงเรียนมหาวชิราวุธสงขลาท่านได้สร้างคุณงามความ ดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองอย่างอเนกอนันต์ เป็น แบบอย่างให้กับนักเรียนรุ่นน้อง ตราบจนถึงปัจจุบัน

“โรงเรียนมหาวชิราวุธฯ เป็นหน่วยงานและกําลัง ที่สําคัญของจังหวัดสงขลา ในการมีส่วนร่วมและช่วย เหลือกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดสงขลาด้วยดีตลอด มา อาทิเช่น งานรัฐพิธี งานพระราชพิธีสําคัญต่างๆ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และกิจกรรมอื่นที่ จังหวัดขอความร่วมมือจึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะได้รับ เลือกให้เป็นสถานศึกษาพระราชทาน” นายจารุวัฒน์ กล่าว