“สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา” เปิดงาน Songkhla (Oldtown) Creative District สงขลาสร้างสรรค์ ดูแลให้แลดี จัดนิทรรศการสะท้อนศักยภาพเมือง ร่วมขับเคลื่อนโดยสังคมมีส่วนร่วม

10 ก.ย.63 เวลา 17:00 น. ณ ลานจอดรถเทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา ภายใต้ชื่องาน “Songkhla (Oldtown) Creative District สงขลาสร้างสรรค์ ดูแลให้แลดี” โดยกล่าวว่า “ชาวสงขลาเราอยากเห็นสิ่งดีที่เกิดขึ้นในจังหวัดสงขลาของพวกเรา ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการอนุรักษ์เมืองเก่าสงขลา”

โดย ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าววัตถุประสงค์ นายรังสี รัตนปราการ นายกภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา รวมถึงประชาชนและสื่อเข้าร่วมจำนวนมาก

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) CEA จัดตั้ง “สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา” เพื่อขยายสาขาครบทั้ง 4 ภูมิภาคทั่ว
ประเทศ เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจและเมือง รวมถึงเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา จะทำหน้าที่เป็นแหล่งบ่มเพาะองค์ความรู้ และส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ภาคใต้ อีกทั้ง ยังเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลา ซึ่งอยู่ระหว่างการเดินหน้าขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(UNESCO) โดยจะมีสถานที่ตั้งอยู่ ณ อาคารสถานีดับเพลิงเก่า ถนนสายบุรี ต.บ่อยาง มีเป้าหมายเปิดให้บริการภายในปี 2565 แต่จะเร่งรัดให้เร็วยิ่งขึ้น

โดยระหว่างการดำเนินการจัดตั้งสำนักงานฯ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของ CEA จังหวัดสงขลา จึงเปิดโครงการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา ระหว่างวันที่ 10 – 27 กันยายน 2563 เป็นกิจกรรมนำร่องที่สะท้อนถึงศักยภาพของเมืองสงขลาในการเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3 ด้าน ประกอบด้วย การมีทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลายเชื้อชาติ และศาสนา, การมีภาคส่วนท้องถิ่นที่เข้มแข็งในการร่วมขับเคลื่อนเมือง และการมีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ทั้งระบบการคมนาคม เศรษฐกิจ โลจิสติกส์ และสถาบันการศึกษา

โดยงาน Songkhla (Oldtown) Creative District สงขลาสร้างสรรค์ ดูแลให้แลดี ประกอบด้วย นิทรรศการแสดงผลงานประกวดออกแบบสถาปัตยกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ สงขลา ที่จัดแสดงแบบและโมเดลจำลอง 25 ผลงาน เพื่อบอกเล่าถึงแนวคิด รูปแบบและรายละเอียดของตัวอาคารที่จะเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ พร้อมด้วยส่วนบริการทั้งห้องสมุดที่เป็นแหล่งความรู้แหล่งพบปะการทำงาน และพื้นที่จัดแสดงผลงาน นิทรรศการ และกิจกรรม

ส่วนนิทรรศการครอบครัวเมืองเก่าสงขลา 2563 จัดแสดงในหลายจุดของย่านเมืองเก่า แสดงภาพถ่ายครอบครัว เพื่อแสดงเอกลักษณ์และคุณค่าของเมืองสงขลา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นตำนาน ประวัติศาสตร์ สังคม ครอบครัว วิถีชีวิต อาชีพธุรกิจและวัฒนธรรมในแง่มุมที่มีคุณค่า

ทั้งนี้ อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา อยู่ในกระบวนการก่อสร้าง ทางสำนักงานฯ จะเดินหน้าทำกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เช่น การศึกษาและวิจัย แนวคิดการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของคนในพื้นที่ต่อไป

นางพิศ กานต์สิริ ชาวสงขลา กล่าวถึงงาน Songkhla (Oldtown) Creative District สงขลา สร้างสรรค์ ดูแล ให้แลดีว่า เป็นงานที่สร้างสรรค์ และทำให้มีความหลงใหลในเมืองเก่ามากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นความภูมิใจที่ได้เห็นบ้านเมืองเรามีคนรู้จักมากขึ้น

“ที่อยากให้ภาครัฐหรือเอกชนช่วยดูแลเป็นพิเศษคือ บางทีเราต้องพึ่งงบประมาณรวมถึงเป็นกระบอกเสียงการประชาสัมพันธ์” นางพิศ กล่าว

นายดนัย โต๊ะเจ เจ้าของบ้านในนคร บูติกโฮเต็ล กล่าวว่า รู้สึกยินดีมาก ที่มีอีกหน่วยงานหนึ่งเข้ามาช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่างมีคุณค่า เพราะสงขลาเป็นเมืองที่มีศักยภาพอยู่แล้ว

“มีต้นทุนหลายๆ อย่าง ตอนนี้ทำให้หลงใหลและดึงดูดไปทุกๆ อย่างๆ ในส่วนของภาครัฐนั้น อยากให้เน้นอะไรที่ยั่งยืน ให้คนที่อยู่ในเมืองมีความสุขที่จะอยู่ ดังนั้น ต้องพัฒนาให้ดียิ่งกว่าเดิม” นายดนัย กล่าว

เช่นเดียวกับ อีหม่ามชารีฟ มัสยิดบ้านบน ที่กล่าวว่า รู้สึกยินดีเช่นกันที่มีงานแบบ ทำให้สงขลาเป็นที่รู้จัก อยากให้ทุกคนช่วยกันดูแลสงขลาให้ดี ในภาคส่วนของชาวมุสลิมเราก็ยินดีที่จะช่วย ส่วนของภาครัฐนั้นอยากให้ช่วยต่อยอด ให้ความสำคัญตรงนี้และจัดงบประมาณที่เหมาะสมในการดูแลตรงนี้