10 มีนาคม รำลึกฉลอง 178 ปี “วันสงขลา” ยกทัพของดี-โชว์วัฒนธรรม 16 อำเภอ ชาวสงขลาภูมิใจบ้านเกิด ร่วมสานต่อความดี “ป๋าเปรม”

10 มีนาคม 2563 ที่ บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อ.เมือง จ.สงขลา ขบวนแห่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมใน 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา เคลื่อนเข้าสู่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา เพื่อร่วมรำลึกถึงบรรพชนให้ตระหนักมีจิตสำนึกรักบ้านเกิด และได้รวมพลังสร้างความรัก ความสามัคคี เนื่องในวันที่ 10 มีนาคม“วันสงขลา” มี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นายบัญญัติ จันทน์เสนะ ประธานกรรมการมูลนิธิเรารักสงขลา เฉลิมพระเกียรติ นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก

โดยได้รับเกียรติจาก นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานโครงการวัฒนธรรมของดีเมืองสงขลา (วันสงขลา) พร้อมมอบโล่ฟ “6 คนดีศรีสงขลา” ประจำปี 2562 ได้แก่ 1. เยาวชนคนดีสงขลา นายกัมพล​ สุวรรณโณ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม อ.สิงหนคร​ 2. ครอบครัวคนดีศรีสงขลา ครอบครัวนายชัยยุทธ​ หมันหลัง อ.นาทวี 3. เกษตรกรคนดีศรีสงขลา​ นายณัฐพล หนูแสง อ.ระโนด​ 4. ข้าราชการคนดีศรีสงขลา รศ.นพ.พุฒิศักดิ์​ พุทธวิบูลย์​ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5. นักธุรกิจคนดีศรีสงขลา นายเอนก​ แซ่ตั้ง ประธารกรรมการ กลุ่มบริษัทเบญจพรกรุ๊ป​ อ.หาดใหญ่​ และ 6. องค์กรคนดีศรีสงขลา สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา​ นายสุรพล​ กำพลานนท์วัฒน์​ นายกสมาคม

และมอบรางวัลสงขลาคนต้นแบบแก่อำเภอบางกล่ำ, หาดใหญ่, นาหม่อม, คลองหอยโข่ง และเมืองสงขลา เพื่อเป็นการแสดงถึงการสร้างคุณงามความดีและคุณประโยชน์แก่เมืองสงขลา

ภายในงานมีการจัดซุ้มภูมิปัญญากว่า 80 ซุ้ม ซึ่งเป็นการยกทัพของดี ของเด็ดให้นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานได้ชม ชิม ช้อป ของดีแต่ละอำเภอ โดยถือเป็นการช่วยส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และยังเป็นการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชน อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดอีกด้วย

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา สมาคมฮกเกี้ยนสงขลา และภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้ร่วมกันจัดโครงการงานวัฒนธรรมของดีเมืองสงขลา(วันสงขลา) ขึ้นมา ซึ่งตามปฏิทินสุริยคติ ตรงกับวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2585 เมื่อ 178 ปีมาแล้ว เป็นวันที่พระครูอัษฎาจารย์พราหมณ์ ได้เชิญหลักไม้ชัยพฤกษ์ลงฝังไว้ที่กลางเมืองสงขลา เป็นเสาหลักเมืองมีปรากฏอยู่จนทุกวันนี้

การจัดงานวันสงขลา เพื่อเป็นการระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา และ ให้ผู้ที่อาศัยบนแผ่นดินนี้ทั้งที่เป็นถิ่นกำเนิด พักพิง ศึกษาเล่าเรียน และประกอบอาชีพอยู่ทุกหนแห่งในปัจจุบัน ได้ตระหนักมีจิตสำนึกและนำมาซึ่งการรวมพลังสร้างความรัก ความสามัคคีดำเนินกิจกรรมร่วมกันเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินสืบไป

การจัดงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากงบพัฒนาจังหวัด งบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา การจัดสถานที่ได้รับความ ร่วมมือจาก 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา สมาคมฮกเกี้ยนสงขลา เทศบาลนครสงขลา และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา และเครือข่ายต่างๆ ทุกภาคส่วน

ที่สำคัญ ปีนี้ทุกอำเภอมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ขบวนแห่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม หมู่บ้าน วัฒนธรรมบ่งบอกถึงวิถีชีวิติของแต่ละอำเภอ ถือว่าเป็นการบูรณาการจัดงานร่วมกัน ทั้งภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ

1. การทำบุญตักบาตรบรรพชนคนสขลา 16 อำเภอ 2. การสมโภชเสาหลักเมือง 3. การเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลเมืองสงขลา 4. การเวียนเทียน ณ พระธาตุเจดีย์หลวงเขาตังกวน 5. การเสวนาทางวิชาการ “สงขลาบ้านเราแต่เก่าก่อน” 6. การจัดนิทรรศการผลงานคนสงขลาต้นแบบ 7. ขบวนแห่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 16 อำเภอ 8. การจัดหมู่บ้านวัฒนธรรม 16 อำเภอ

9. การสาธิต/ถ่ายทอดภูมิปัญญาของจังหวัดสงขลา 10. การแสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และการแสดงวงดนตรี 11. การแสดงของคณะโนรา และคณะหนังตะลุง ทั้ง 3 คืน 12. การประกวดธิดาสงขลา และ 13. การสาธิตแกงส้มของหรอยของสงขลา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า งานนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคีเครือข่ายต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคีของประชาชนในจังหวัดสงขลา ที่ให้ความสำคัญกับวันสงขลา ซึ่งตรงกับวันที่ 10 มีนาคม เป็นวันที่ได้เชิญหลักไม้ชัยพฤกษ์ลงฝังไว้ที่กลางเมืองสงขลา ซึ่งเป็นเสาหลักเมืองที่ปรากฏจนทุกวันนี้ เป็นเวลา 178 ปีมาแล้ว

“คนสงขลา ทุกคนต้องให้ความสำคัญกับวันสงขลา และทำกิจกรรมที่ดีๆ ให้เกิดขึ้นกับจังหวัดสงขลา ซึ่งจะทำให้เกิดความสามัคคี ความสมานฉันท์ และความผูกพันในการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งนำไปสู่สังคมที่มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน มีความเอื้ออาทรพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข” นายนิพนธ์ กล่าว และว่่า

การจัดงานวันสงขลา ซึ่งเป็นวันที่ชาวสงขลาทุกคนต้องระลึกถึง การสถาปนาเมืองสงขลา ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆ แก่บ้านเมืองของตนเอง และมีส่วนช่วยในการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการสร้างรายได้ให้ เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดอีกด้วย

ที่สำคัญการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชน เกิดความสมานฉันท์และความผูกพันในการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งจะนำไปสู่ความสันติสุข

ดังนั้น ขอให้ทุกท่านที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ ได้ระลึกถึงบรรพชนที่ได้สร้างเมืองมา เกิดความสำนึกรักและหวงแหนในบ้านเกิดของตนเอง เก็บเกี่ยวความประสบการณ์ และร่วมกันภาคภูมิใจในจังหวัดสงขลา และวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดสงขลา

“ผมขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลคนดีศรีสงขลา ประจำปี 2562 และรางวัลคนสงขลาคนต้นแบบ ขอขอบคุณจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้สนับสนุนงบประมาณ ขอบคุณสมาคมฮกเกี้ยนสงขลา เทศบาลนครสงขลา ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ และจัดสถานที่ในการทำบุญตักบาตรบรรพชนคนสงขลา สมโภชเสาหลักเมือง การเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเมืองสงขลา และการเวียนเทียน ณ พระธาตุเจดีย์หลวงเขาตังกวน ขอบคุณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ที่ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรม และขอบคุณทุกภาคส่วน ภาคีเครือข่าย ต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานวันสงขลาในครั้งนี้” นายนิพนธ์ กล่าว