คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ ขอส่งข่าวประชาสัมพันธ์ สุดเจ๋ง นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ทักษิณ คว้ารางวัลชะนะเลิศการนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ ด้านมนุษย์ งาน TSG 2019 

ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ  นำนิสิตเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 The 11th Thai Students Symposium on Geography Geo-informatics  โดยนิสิตคว้าหลายรางวัลจากการแข่งขันนำเสนอผลงานทางวิชาการประเภทปากเปล่าและประเภทโปสเตอร์ ดังนี้

รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ ด้านมนุษย์ เรื่อง วิถีชีวิตและการตั้งถิ่นฐานบนเกาะ ฝั่งทะเลอันดามัน กรณีศึกษา : เกาะบูโหลนดอน จังหวัดสตูล เกาะสุกร และเกาะลิบง จังหวัดตรัง โดย นางสาว กรรณิการ์ ปราบปัญจะ นางสาวจีรภรณ์ โปซู้ นางสาวปาลิตา ชุ่มช่วย และนายสันธนะ รามภักดี ประธานกรรมการที่ปรึกษา ผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภทโปสเตอร์ ด้านมนุษย์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภคอาหารและการปรับตัวของซาไกต่อแหล่งอาหาร กรณีศึกษา: กลุ่มชาติพันธ์ุซาไก ตำบลปะเหลียน อำเภอประเหลียน จังหวัดตรัง โดย นางสาวเบญจมาศ หนูวงศ์ ประธานและกรรมการที่ปรึกษา อ.ดร.วราภรณ์ ทนงศักดิ์ และผศ.ดร.นิสากร กล้าณรงค์

รางวัลชมเชยการนำเสนอผลงานทางวิชาการประเภทปากเปล่า ด้านมนุษย์ เรื่อง “เมืองลุงมีดอน เมืองคอนมีท่า เมืองตรังมีนา สงขลามีบ่อ” ภูมินามกับลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช ตรัง และสงขลา โดย นางสาวธัญญารัตน์ บุญคำ นางสาวสาวิตรี พรหมอินทร์ นางสาวมาริษา สะดี และนางสาวสุนิสา นันธิโย ประธานกรรมการที่ปรึกษา ผศ.ดร นิสากร กล้าณรงค์

ภาพ/ข่าว:  คุณนุชรีย์  สุบินรัตน์  งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ทักษิณ