“ผู้ว่าฯ สงขลา” เปิดตัวโครงการเมืองแห่งอาหารการกิน สร้างมูลค่า พัฒนาสู่สากล (Platfrom Songkhla Food City) และกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ “สงขลาอร่อยทุกมุมเมือง” พร้อมเดินหน้าผลักดันไปสู่เมืองอาหารระดับสากล

29 ธันวาคม 2562 ที่โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการเมืองแห่งอาหารการกิน สร้างมูลค่า พัฒนาสู่สากล (Platfrom Songkhla Food City) และกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ “สงขลาอร่อยทุกมุมเมือง” โดยมีตัวแทนจากร้านอาหารดั้งเดิมในจังหวัดสงขลา ผู้ประกอบการร้านอาหาร เครื่องดื่ม ตัวแทนจากไอทีในการนำพาสู่เมืองแห่งอาหารการกิน ตลอดจนหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วม เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบถึงศักยภาพในเมืองแห่งอาหาร เทคโนโลยีและบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดี สร้างระบบสารสนเทศผ่าน App Food City เมืองแห่งอาหารการกินให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านร้านอาหารในจังหวัดสงขลา พร้อมพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เป็นศูนย์กลางข้อมูล ด้านอาหารที่มีรสชาติดี สะอาด ถูกหลักอนามัยและพัฒนาร้านอาหาร แหล่งผลิตอาหารให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจอาหาร สินค้าเกษตรกรรมและบริการด้านอาหาร

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา กล่าวว่า ตามนโยบายหลัก 12 ด้านของรัฐบาล ในการสนับสนุนการขยายธุรกิจในสาขาที่ผู้ประกอบการไทยให้มีศักยภาพให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือแนวโน้มการค้า ความสามารถในการแข่งขันแนวโน้มความต้องการของตลาดในประเทศ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ให้สามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในการสร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการรายใหม่ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นการพัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนผู้ประกอบการ

โดยการจัดทำแพลตฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ สนับสนุนธุรกิจการค้าปลีกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ข้ามพรมแดน เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้บริโภคในประเทศเพื่อนบ้านสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้โดยตรง

อีกทั้ง การพัฒนาแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมผ่านระบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อย ทั้งในภาคการผลิตและบริการในการเข้าถึงตลาด โดยการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย และจูงใจให้เกิดการค้าผ่านช่องทางออนไลน์รวมถึงส่งเริมความสามารถของผู้ประกอบการไทยที่ให้บริการแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้ผู้ประกอบการยุคใหม่สามารถพัฒนาแอปพลิเคชั่น นวัตกรรม สินค้าและบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจชุมชนผ่านอัตลักษณ์ของพื้นที่ และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ของไทยให้สามารถใช้ประโยน์ และต่อยอดจากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรมและทรัพยากรในพื้นที่ รวมทั้งเทคโนโลยีและวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนที่มีอัตลักษณ์และมีมาตรฐานการผลิตตามหลักสากล

“ผมหวังว่าจะช่วยสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง นำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลามากขึ้น” นายจารุวัฒน์ กล่าว และว่า

จังหวัดสงขลา มีผู้ประกอบการร้านอาหารที่มีเอกลักษณ์ด้านรสชาติดี อร่อย มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ทางทะเล และการเพาะเลี้ยงในพื้นที่ จึงสามารถนำมาเป็นอาหารสด อาหารแห้ง ซึ่งอาหารกลายเป็นแหล่งผลิตและแปรรูป เพื่อการส่งออก ตลอดจนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ รวมทั้งมีแหล่งความรู้เกี่ยวกับอาหารมากมาย มีสถาบันการศึกษาที่มีผลงานด้านการวิจัยพัฒนารองรับ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน Songkhla Food City เมืองแห่งอาหารการกิน สร้างมูลค่า พัฒนาสู่สากล มีโอกาสสำเร็จตามเป้าหมาย จึงจำเป็นจะต้องมีการขับเคลื่อนห่วงโซ่อาหาร (Food Chain) ให้เป็นระบบ มีการบริหารจัดการที่จะสามารถเสริมสร้างจุดแข็งของระบบอุตสาหกรรมอาหารทั้งระบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่จะได้อาหารที่ดี ปลอดภัย และมีคุณค่า รสชาติ รวมทั้งรูปลักษณ์ที่ปรับให้เข้ากับผู้บริโภค-ในปัจจุบัน แล้วก้าวสู่เมืองอาหารระดับสากลต่อไป