เมืองลุง จัดงาน “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน”​ พร้อมมอบ 33 รางวัลให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบลและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ด้าน “ผู้ว่าฯ กู้เกียรติ”​ ชื่นชม ปฏิบัติ​หน้าที่ช่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน

10 สิงหาคม ​2563 ที่หอประชุมจังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดงาน “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน”​ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ยอดเยี่ยมหรือดีเด่น โดยในปีนี้มีการมอบรางวัลให้แก่กำนันยอดเยี่ยม ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบลและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 33 ราย

ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้อ่านสาสน์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และสาสน์จากพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญบ้าน ประจำปี 2563 พร้อมมอบโอวาทและนโยบายการทำงานแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่


นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ กล่าวว่า ประวัติของวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนั้น เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2435 เป็นวันที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก) ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และเป็นการเน้นให้เห็น ความสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน”

ทั้งนี้ นับเป็นเวลา 128 ปีมาแล้ว ที่สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ราษฎรด้วยความทุ่มเท เสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ