นายสุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรีตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา กล่าวว่า อำเภอสะเดา มอบหมายให้เทศบาลตำบลปริก เป็นต้นแบบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ในการบริหารจัดการขยะ โดยมีการจัดกิจกรรม “ปฏิญญา Zero waste เทศบาลตำบลปริก” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายท้องถิ่นใน อ.สะเดา ครู นักเรียนเข้าร่วมกว่า 500 คน

โดยจัดฐานการเรียนรู้ จำนวน 6 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1. การจัดการขยะ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง, ฐานที่ 2 การจัดการขยะในครัวเรือน, ฐานที่ 3 บทบาทอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก, ฐานที่ 4 พลังงานเพื่อชีวิต, ฐานที่ 5 การจัดการขยะฐานศูนย์ และฐานที่ 6 ขยะมีบุญ เพื่อน้อง ทำให้ผู้มาร่วมงานในวันมีได้รับทั้งความรู้ ความสุข สนุกสนาน และประสบการณ์ดี ๆ

สาระสำคัญในการจัดการขยะ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรีอนและชุมชนของตนเองต่อไปได้เป็นอย่างดี

เทศบาลตำบลปริกเป็นต้นแบบการจัดการขยะ ดำเนินการตั้งแต่ปี 2543 เริ่มจากตนเข้ามาทำงานในปี 2542 เริ่มต้นจากปัญหาขยะที่มีอยู่ในชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชาวบ้านเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ดูแลคุณภาพน้ำในคลอง ทรัพยากรดิน ป่าไม้ ร่วมทั้งการจัดการขยะในชุมชน

โดยให้ชาวบ้านแต่ละชุมชนฝึกเรียนรู้การแปรสภาพขยะ ขยะอินทรีย์ไปทำปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ ส่วนที่เป็นขยะรีไซเคิลให้เก็บไปจำหน่าย อาทิ ธนาคารขยะ ขยะแลกของ ขยะมีบุญ ผลที่ได้พบว่า ปริมาณขยะลดน้อยลง เดิม 10 กว่าตันต่อวัน ลดลงเหลือ 5-6 ตันต่อวัน

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมาไม่ได้ง่าย ต้องเจออุปสรรค ปรับแนวคิดและการทำความความเข้าใจ และทลายกำแพงนานพอสมควร สิ่งสำคัญคือความรู้ ความเข้าใจที่นำไปสู่การปฏิบัติ

“ขยะเป็นเรื่องของทุกคน เพราะทุกคนทิ้งขยะ ถ้าทุกคนหยุดทิ้งจะไม่เกิดขยะ ดังนั้นการตระหนักของประชาชนสามารถลดขยะได้ ดังนั้นการให้ความรู้ ความเข้าใจ เป็นหัวใจของการขับเคลื่อนในเรื่องการจัดการขยะได้อย่างดี”