วันนี้ (16 กันยายน 2563) เวลา 13.30 น. ที่ห้องราชาวดี โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย(ญว.) จัดแถลงข่าวการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 3 โดยมี นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการสงขลา, ผู้แทนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นางพุทธชาต ทองกร, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 นายศังกร รักชูชื่น และ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ดร.ถนอมทรัพย์ นูนน้อย ร่วมแถลง

การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นในวันที่ 6-10 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดการแข่งขัน ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบระดับชาติจะได้รับการกลั่นกรองและคัดเลือกอีกครั้ง เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 17 ณ เมืองอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี


โดยโครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิชาภูมิศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ทัดเทียมนานาประเทศ รวมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านวิชาการและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น เพื่อคัดเลือกนักเรียนให้เข้าอบรมในโครงการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศของมูลนิธิ สอวน. และเพื่อให้คณาจารย์จากศูนย์ต่างๆ ได้ฝึกประสบการณ์ในการจัดแข่งขันวิชาการ สาขาภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับประเทศ

อีกทั้ง ยังได้ร่วมกันวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการอบรม ตลอดจนพัฒนาอุปกรณ์ปฏิบัติการ และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน