6 ส.ค.63 ที่วัดโคกพยอมสุการาม อ.นาหม่อม จ.สงขลา นางสุรีย์พรรณ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิดโครงการวัดกลางใจชุมชน โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุขด้วยแนวทาง 5ส เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม และพัฒนาวัดให้วัดเป็นศูนย์กลางชุมชนอย่างมันคงและยั่งยืน โดยมี พระมหากิตพัฒน์ สิริธัมโม เจ้าคณะอำเภอนาหน่อม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอนาหน่อม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดสรรเงินอุดหนุนโครงการวัดกลางใจชุมชน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ให้กับวัดต้นแบบประจำอำเภอ วัดละ 10,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาวัด คณะสงฆ์จังหวัดสงขลาจึงร่วมกับจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่มีส่วนร่วม อาทิ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สำนักงานศึกษาธิการ สาธารณสุข และอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา จัดโครงการ วัดประชารัฐ สร้างสุข ซึ่งจะพัฒนาด้วยแนวทาง 5ส เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาวัด เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางชุมชนอย่างมันคงและยั่งยืน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการวัดกลางใจชุมชน โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุขด้วยแนวทาง 5 ส นั้น เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งซึ่งมีวัดเป็นศูนย์กลางพัฒนาสุขภาวะ ด้วยแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม โดยมีเป้าหมายขยายผลโครงการไปสู่วัดทุกวัดทั่วประเทศ ซึ่งแนวทาง 5ส เป็นต้นแบบในการพัฒนาเรื่องความสะอาด ที่กำหนดเป็นขั้นตอน ตั้งแต่สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ และสร้างนิสัยจิตสำนึก โดยได้เลือกจัดกิจกรรมที่วัดโคกพยอมสุการาม ซึ่งเป็นวัดต้นแบบประจำอำเภอนาหม่อม และเน้นย้ำให้ประชาชนนำหลักธรรม คำสอนที่ว่า ช่วยกันรักษาความสะอาด

ขณะเดียวกัน ก็ไม่สร้างสิ่งสกปรกให้กับสังคม เพราะหากทำได้ก็จะก้าวไปสู่ ส ที่ 5 นั่นคือ การสร้างนิสัยได้ไม่ยาก กิจกรรมในวันนี้ถือว่าเป็นการสร้างพลัง สร้างความสามัคคี ปรองดอง ของคนในสังคมได้เป็นอย่างดี

สำหรับกิจกรรมในโครงการวัดกลางใจชุมชน โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุขด้วยแนวทาง 5 ส ที่วัดโคกพยอมสุการามวันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันพัฒนาวัดด้วยการ Big Cleaning day โดยจะแบ่งออกเป็น 5 โซน ซึ่งเป็นการทำความสะอาดในบริเวณวัด อาทิ โรงครัว ห้องน้ำ ศาลาบำเพ็ญกุศล ลานวัด รอบรั้วกำแพงวัด และบริเวณพื้นที่ใช้สอยในการประกอบศาสนกิจ โดยมีนักเรียน ตัวแทนจากหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์