28 ก.ค.63 ที่ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ วังพญา-ท่าธง หมู่ที่ 4 บ้านซาเมาะ ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 พร้อมนำจิตอาสาพระราชทานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กล่าวปฏิญาณตน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 3 ครั้ง

จากนั้น ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกต้นไม้ และกิจกรรมพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ วังพญา-ท่าธง พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรม “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” ของหน่วยงานราชการในพื้นที่ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal

กิจกรรม จิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลรามัน การดูแลกลุ่มเปราะบาง โดย สำนักงาน พมจ.ยะลา การออกหน่วยการให้ความรู้ด้านวิชาชีพ การบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การฝึกอาชีพด้านการเกษตร การแปรรูปอาหาร การแจกเมล็ดพันธุ์พืช การให้บริการด้านสาธารณสุข การบริการตัดผม การจัดแสดงสินค้าจากกลุ่มสตรี และสินค้า OTOP การให้คำปรึกษาในการประกอบอาชีพ การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด การให้ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน การให้ความรู้และสาธิตการช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ การฝึกอาชีพสำหรับผู้พิการ มอบถุงยังชีพผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ การแจกพันธุ์สัตว์ปลา การให้ความรู้ด้านปศุสัตว์พร้อมมอบเวชภัณฑ์

นอกจากนี้ จังหวัดยะลา และอำเภอรามัน ได้ร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับประชาชนด้วย