วันนี้(15 กันยายน 2563) ที่ห้องประชุมโนรา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง นายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นายสำเริง เจ้ยชุม รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง, นายจิต แก้วทิพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายสมบูรณ์ ไชยกาฬผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกันแถลงข่าว การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 ระดับจังหวัด เพื่อทำการเฟ้นหาครูผู้มีผลงานดีเด่นและสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษา สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะเสนอกรอบแนวคิดและคุณลักษณะเฉพาะของครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีไปยังกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 11 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศติมอร์ – เลสเต

นายศิลป์ชัย รามณีย์ กล่าวว่า มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ.2564 (ประเทศไทย) ไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยสรุปสาระสำคัญคือ ให้แต่ละจังหวัดดำเนินการคัดเลือกครูที่มีคุณสมบัติ คือต้องมีสัญชาติไทย เป็นหรือเคยเป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน หรือ อปท.เป็นหรือเคยเป็นครูนอกสถานศึกษาที่สอนผู้เรียนในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีประสบการณ์การสอนอยู่จนถึงวันประกาศผลการพิจารณาตัดสิน

ในกรณีเป็นผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีชั่วโมงสอนในรายวิชาอย่างต่อเนื่อง และไม่เป็นครูสอนพิเศษเป็นอาชีพหลัก และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะคือ เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา

นายสำเริง เจ้ยชุม กล่าวว่า คณะกรรมการคัดเลือกฯในระดับจังหวัด จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยผู้ที่จะเสนอชื่อครูเข้ารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กรที่เป็นนิติบุคคลและมีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ ศิษย์เก่าที่มีอายุ 25 ปี ขึ้นไป อาจารย์ที่เคยสอนมาก่อน และองค์กรภาครัฐและเอกชนตามประกาศ

สำหรับห้วงกิจกรรมที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ระดับจังหวัดพัทลุง จะดำเนินการในเบื้องต้นกำหนดให้มีการเสนอชื่อระหว่างวันที่ 1-30 ตุลาคม 2563 หลังจากนั้น คณะกรรมการฯจะตรวจสอบคุณสมบัติและลงพื้นที่เชิงประจักษ์และประกาศผลในช่วงต้นเดือน พฤศจิกายน 2563

สำหรับรางวัลที่จะได้รับการพิจารณาตัดสินจะได้รับรางวัล รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ โดยเกณฑ์การคัดเลือก จะต้องเป็นครูที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ มีวิธีการจัดการเรียน การสอน ที่สะท้อนให้เห็นว่า สามารถทำให้ชีวิตของลูกศิษย์มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เอาใจใส่และดูแลลูกศิษย์อย่างสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลาที่เป็นครู

นอกจากนั้น ยังเป็นครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริง มีความเสียสละรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่สำคัญที่สุด คือ สร้างคุณูปการต่อการศึกษา ทุ่มเทชีวิตในการทำงานในสายวิชาชีพครูให้กับการเรียน การสอน และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้มีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลดังกล่าวนะดับจังหวัด ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้.

ทั้งนี้ จังหวัดพัทลุง มีจำนวนครูที่จะส่งเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกในระดับประเทศ 2 คน ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับการเสนอชื่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ ในระดับจังหวัด จะมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ครูที่ถูกเสนอชื่อเข้ามา เนื่องในวันครูปี 2564 จึงขอเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนที่มีคุณสมบัติ ในการเสนอชื่อเข้ามามีส่วนร่วมสรรหาครู ได้ที่ ศูนย์ประสานงานคัดเลือก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โทร.074-829513 หรือ 074-606719 .

………………………………………..
ณรงค์ศักดิ์ บุญน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดพัทลุง