วันที่ 15 กันยายน 2563) ที่โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) จัดประชุมสัมมนา “การบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่” พร้อมมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน จำนวน 51 รางวัล มีผู้ร่วมประชุมสัมมนาจาก 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 150 คน โดยมีนายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน

การประชุมสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ รวมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเผยแพร่ความสำเร็จในการดำเนินงานและเป็นต้นแบบแก่หน่วยงานอื่น นำไปใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาจากเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมในการขับเคลื่อน “แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในหลายมิติ” การบรรยายทางวิชาการ การแสดงนิทรรศการจากเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่และชุมชนต้นแบบ รวมทั้งมีการมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจนผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานที่กำหนดในด้านต่างๆ จำนวน 51 รางวัล ประกอบด้วย แหล่งกำเนิดมลพิษที่มีการจัดการน้ำเสียที่ดีจำนวน 17 แห่ง ระบบประปาหมู่บ้านน้ำสะอาดดื่มได้จำนวน 9 แห่ง ชายหาดติดดาวจำนวน 7 แห่ง ชุมชนปลอดขยะจำนวน 3 แห่ง เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับภาคจำนวน 7 แห่ง และการจัดทำข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กรจำนวน 8 แห่ง