30 ก.ค. 63 ที่ห้องประชุมโรงแรมศิวารอยัล อ.เมือง จ.พัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดประชุมปฐมนิเทศ โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด ในการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา จากพื้นที่ ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ไปยังพื้นที่ ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ส่วนราชการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรมทางหลวงชนบท ได้จัดขึ้น

ทั้งนี้ จากการที่ประชาชน และผู้นำท้องถิ่น ใน  ต.จองถนน อ.เขาชัยสน และพื้นที่ ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ ได้เรียกร้องให้มีการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา จากพื้นที่ ต.จองถนน อ.เขาชัยสน ไปยังพื้นที่ ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร เพื่อร่นระยะทาง ในการสัญจรไปมาของประชาชนทั้ง 2 อำเภอดังกล่าว ซึ่งจากเดิมที่ต้องใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2 ชั่วโมง เหลือเพียง 15 – 20 นาที หรือสามารถร่นระยะทางได้ประมาณ 80 กิโลเมตร นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวริมทะเลสาบสงขลา ทั้งใน จ.พัทลุง และ จ.สงขลา

ต่อมา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางนาที รัชกิจประการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันผลักดัน เพื่อให้โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และเมื่อต้นปี 2563 กรมทางหลวงชนบท ได้ว่าจ้างบริษัท เอพซิลอน จำกัด ร่วมกับบริษัท สแปน จำกัด และบริษัท พรี ดีเวลลอบเมนท์ คอมซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการเพื่อศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด โดยมีระยะเวลาดำเนินงานทั้งสิ้น 360 วัน

ดังนั้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลการดำเนินโครงการ เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง กรมทางหลวงชนบท จึงได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงความเป็นมาของโครงการ พื้นที่ศึกษา ลักษณะโครงการ แนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานศึกษา ให้กับหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ได้รับทราบข้อมูลโครงการ และให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ โดยมีประชาชน ร่วมรับฟัง และแสดงความคิดเห็น กว่า 300 คน