คณะกรรมการประเมิน Geopark ระดับประเทศ เตรียมพร้อมประเมินซ้ำอุทยานธรณีโลกสตูล จาก UNESCO ผู้​ว่าฯ ย้ำความตั้งใจมุ่งมั่นของประชาชนในการอนุรักษ์ สืบสาน อาศัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

29 ก.ค. 63 นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานประชุมการประเมินซ้ำในการเป็นอุทยานธรณีประเทศไทย ของอุทยานธรณีโลกสตูล โดยมีคณะกรรมการผู้ประเมินภาคสนาม ในการประเมินซ้ำของอุทยานธรณีโลกสตูล จากคณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยา และจัดตั้งอุทยานธรณี ดังนี้ นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ นายธิติ ตุลยาทิพย์ ผู้เชี่ยวชาญภูมิภาค คณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับการสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ (CCOP) นายกฤษณ์ วันอินทร์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นายภัตติพงศ์ สุนทรวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมประชุมฯ อย่างพร้อมเพรียง ณ See Sea Resort อ.ละงู จ.สตูล

นายวีร​นันทน์​ เพ็ง​จันทร์​ กล่าวว่า การตรวจการประเมินซ้ำอุทยานธรณีโลกสตูลครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของการประเมินซ้ำระดับประเทศ ทางจังหวัดมีความตั้งใจและเห็นถึงความมุ่งมั่นของประชาชนในพื้นที่ ในการที่จะอนุรักษ์ คุ้มครอง หวงแหน สืบสาน ต่อยอด
อยู่อาศัยเป็นมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่อย่างยั่งยืน และสนับสนุนการคิดการบริหารจัดการอุทยานธรณีของ UNESCO มาเป็นแนวทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

“เชื่อว่าแนวทางปฏิบัตินี้จะช่วยให้เศรษฐกิจของชุมชน สังคมดีขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นได้รับ การดูแลรักษาไว้ให้ลูกหลานสืบไป” ผู้ว่าฯวีรนันทน์ กล่าว

ด้าน นางสาวิตรี สุวรรณสถิต คณะกรรมการฯ กล่าวว่า ในระบบอุทยานธรณีโลก ปัจจุบันมี 161 อุทยานทั่วโลก ซึ่งจังหวัดสตูลเป็นหนึ่งในนั้น โดยการตรวจประเมินจะต้องมีการประเมินซ้ำทุกๆ 4 ปี เพราะการที่จะเข้าไปอยู่ในระดับโลก จะต้องมีเกณฑ์ในการตรวจ

“การประเมินซ้ำของ UNESCO ครั้งนี้ ทางอุทยานธรณีสตูล จะต้องเตรียมรายงานในการเสนอแนะกับทาง UNESCO ต่อไป”​ นางสาวิตรี กล่าว