พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย .. 2558 มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งตามมาตรา 8(3) ส่งเสริมสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง ด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

การยางแห่งประเทศไทย มีวิสัยทัศน์กยท.เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลก ในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบมีพันธกิจในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ให้เกิดความคุ้มค่าเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และตอบสนองสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งตอบสนองต่อเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรในการยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง

ซึ่งการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง
เป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่สำคัญของกยท. ที่ต้องดำเนินการ ควบคู่ไปพร้อมๆ กันกับการพัฒนาองค์กรสู่ระดับสากล

สวัสดิการชาวสวนยางพารา มาตรา 49(5) เป็นสวัสดิการที่จัดทำขึ้นมาเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางอย่างแท้จริง ซึ่งสวัสดิการหลักๆ ได้แก่ เงินช่วยเหลือแก่
ทายาทกรณีเกษตรกรชาวสวนยางเสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีสวนยางประสบภัย และเงินกู้ยืมเพื่ออาชีพเสริม  

นายพงศ์พนิต ทองนวล นักวิชาการส่งเสริมการ
เกษตร 6 การยางแห่งประเทศไทย สาขานาทวีกล่าวถึง
รายละเอียดเบื้องต้นของสวัสดิการชาวสวนยางตามมาตรา 49(5) ของพระราชบัญญัติ กยท. แบ่งได้เป็นหลาย
ประเภท โดยหลักๆ นั้น เป็นกรณีเกษตรกรชาวสวนยาง
เสียชีวิต และสวนยางพาราประสบภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย และอุทกภัย เป็นต้น

ส่วนสวัสดิการอื่นๆ เป็นเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพเสริม และล่าสุดที่เพิ่งดำเนินการคือ
การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ซึ่งมีวงเงินคุ้มครองถึง500,000 บาท

โดยหลักเกณฑ์เบื้องต้นสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่จะได้รับสิทธิ์สวัสดิการตรงนี้ ต้องขึ้นทะเบียนกับทางกยท.ก่อน ซึ่งการขึ้นทะเบียนในที่นี้แยกออกเป็นหลายประเภทคือ ประเภทของผู้ที่เป็นเจ้าของสวน
ยาง ประเภทของผู้ที่ทำการกรีดยาง และผู้ที่ทำสวนยาง
ในที่ดินของบุคคลอื่น

ผู้ที่ทำการขึ้นทะเบียนในทุกประเภทนี้ ก็จะเข้าหลักเกฌฑ์ในการช่วยเหลือทั้งหมด

นายดุสิต ดอเลาะห์ เกษตรกรชาวสวนยางอำเภอนาทวี .สงขลา ที่ได้รับเงินช่วยเหลือหลังจากบิดาที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กยท.เสียชีวิตลงด้วยโรคภัยไข้เจ็บ เป็นเงิน 33,000 บาท แบ่งเป็นเงินค่าปลงศพ 30,000 บาท และเงินเยียวยาจากทางกยท.อีก 3,000 บาท กล่าววา เงินที่ได้รับนี้ตนได้นำไปใช้ในการทำบุญเพื่อส่งเสริมศาสนาอิสลามรวมทั้งมีความคิดที่จะไปปฏิบัติศาสนกิจที่เมืองเมกกะฮ์ หรือพิธีฮัจน์ ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย

ครั้งแรกนั้น ผมคิดว่าจะไม่ได้รับเงินเยียวยาในส่วนนี้แล้ว ด้วยเหตุที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการค่อนข้างนาน และยังต้องคอยสอบถามประสานงานกับเจ้าหน้าที่อยู่บ่อยๆ ก็รู้สึกขอบคุณและดีใจนายดุสิต กล่าว และว่า

สวัสดิการเหล่านี้ที่ กยท.มีให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพารา ทำให้รู้สึกได้ว่าทางกยท.ให้ความสำคัญ และออกมาช่วยเหลือจริงๆ

นางนิภาพร มโนเรศ เป็นอีกหนึ่งทายาทที่ได้รับเงินช่วยเหลือหลังจากบิดา ผู้เป็นเกษตรกรชาวสวนยาง .จะนะ .สงขลา ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกยท.เสียชีวิต
เมื่อปลายปีพ.. 2561 ปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นข้าราชการครู โรงเรียนบ้านแค .จะนะ กล่าวว่าครอบ
ครัวได้รับเงินค่าทำศพจากทางกยท. 30,000 บาทจาก
การที่บิดาขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางไว้กับทาง
กยท.

เพิ่งจะทราบว่าบิดาขึ้นทะเบียนไว้กับกยท.หลัง
จากบิดาเสียชีวิตแล้ว จึงรู้สึกดีกับการที่กยท.ได้มีสวัสดิการนี้ให้ และได้นำเงินนี้มาช่วยเหลือครอบครัว อีกทั้งปัจจุบันค่าทำศพก็ค่อนข้างจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะ อีกทั้งมารดายังได้นำเงินส่วนนี้ไปใช้กับการปลูก ปรับปรุง ดูแลสวนยางพาราด้วยนางนิภาพร กล่าว

ขณะที่ นางอุบล บัวชื่น ข้าราชการเกษียณทายาทเกษตรกรชาวสวนยาง .ท่าข้าม.หาดใหญ่ .สงขลา ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกยท. ผู้ได้รับเงินช่วยเหลือจากกรณีที่บิดาเสียชีวิตลงจำนวน 30,000 บาท กล่าวว่า บิดาได้ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรชาวสวนยางตั้งแต่ช่วงที่องค์กรเริ่มก่อตั้ง ซึ่งบิดาได้เสียชีวิตลงเมื่อช่วงต้นปีพ.. 2563

รู้สึกโชคดีที่ยังได้เงินส่วนนี้มา ถึงแม้จะเป็นเงินจำนวนไม่มากมาย แต่ก็เป็นขวัญกำลังใจที่ดีและคิดว่า
เงินในส่วนนี้เป็นสิ่งที่ดีที่ กยท.ได้คิดนโยบายช่วยเหลือตรงส่วนนี้มานางอุบล กล่าว และว่า

อยากให้ กยท.สานต่อโครงการนี้ต่อไป ไม่อยากให้ขาดหาย เพราะจะได้เป็นเงินช่วยเหลืออีกทั้งเป็นการปลอบขวัญกำลังใจที่ดีให้กับครอบครัวที่ไม่มีความพร้อม หากเกษตรกรที่เป็นสมาชิกครอบครัวเกิดเสียชีวิตขึ้น

โดยเงินที่ได้รับมานั้น ปัจจุบันยังคงมีอยู่ ซึ่งตนได้นำเข้าฝากบัญชีธนาคารเอาไว้ โดยตั้งใจว่าจะนำไปใช้
ให้เกิดสาธารณประโยชน์ หรืออาจจะนำไปมอบเป็นทุนการศึกษา หรืออุทิศทำบุญทำกุศลตามโอกาสไป