วันนี้(8 กันยายน 2563) คณะรัฐมนตรีมีมติรับรองการโยกย้ายและแต่งตั้ง ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 26 ตำแหน่ง ในจำนวนนี้ ย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

พร้อมแต่งตั้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ว่าฯใหม่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย
1. นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร, 2. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และ 3. นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป