รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินเสริมสร้างการมีส่วนร่วมประชาชนด้านยาเสพติด เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

21 ส.ค. 63 ที่ รร.กรีนเวริล์พาเลซ อ.เมืองจ.สงขลานางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินเสริมสร้างการมีส่วนร่วมประชาชนด้านยาเสพติด เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมี นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอและจังหวัด เยาวชน และภาคีพัฒนาทุกภาคส่วนที่ต่างแต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีฟ้าเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถฯ ในรัชกาลที่ 9 ทรงห่วงใยต่อวิกฤติมหันตภัยจากปัญหายาเสพติด ในวโรกาสที่ทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่ปี 2546 ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการ ป.ป.ส. โดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้นำมาใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน สำนักงาน ป.ป.ส.ขอพระราชทานนามจัดตั้งเป็น “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” มีเจตนารมณ์สูงสุดที่มุ่งหวังให้เป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ศูนย์รวมจิตใจแห่งความดี และความสามัคคี ที่ก่อให้เกิดศรัทธาและปัญญาในการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยแนวทางสันติวิธีของชุมชนอย่างแท้จริง

ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดินให้เข้มแข็ง ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย แนวทางแห่งความศักดิ์สิทธิ์ คือ เงินขวัญถุงพระราชทานแนวทางแห่งศรัทธา คือ สร้างความต่อเนื่องและยั่งยืน แนวทางแห่งปัญญา คือ เพิ่มเงินทุนและทุนทางสังคม แนวทางแห่งคุณภาพ คือ การบริหารจัดการเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างมีคุณภาพ

จากผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชนในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริโสภาพรรณวดี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและทุกอำเภอในจังหวัดสงขลาขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยมีเครือข่ายคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกระดับ และคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ และมีภาคีพัฒนาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อขยายพลังแห่งความดีของเยาวชน และคนในหมู่บ้าน ชุมชนให้กว้างขวางขึ้น ทั้งด้านความคิด ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด โดยสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้พึ่งพาตนเอง พึ่งพาซึ่งกันและกันแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย

1. ผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสงขลา กิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่รับพระราชทานเงินแล้ว ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน 335 หมู่บ้าน/ชุมชน/16 อำเภอ, การพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้าเป้าหมายปี 2563 จำนวน 16 หมู่บ้าน (อำเภอละ 1 หมู่บ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมหมู่บ้านเข้ารับพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน, การพัฒนาศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน, การพัฒนาเครือข่ายคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ 17 เครือข่าย แบ่งเป็นระดับจังหวัด 1 เครือข่าย ระดับอำเภอๆ ละ 1 เครือข่าย

2. ผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด : TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริโสภาพรรณวดี ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ได้รับมอบนโยบายจากจังหวัดสงขลา ให้จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน เพื่อให้จังหวัดสงขลา มีองค์ประกอบครบในการเข้าประกวดตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการจัดตั้งครบแล้วตามที่มอบหมาย 16 ชมรม (อำเภอละ 1 ชมรม) และส่งชมรมเข้าร่วมประกวดระดับภาคใต้ ประจำปี 2562 จำนวน 1 ชมรม คือ ชมรมบ้านเขานา หมู่ที่ 8 ต.คลองทราย อ.นาทวี ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดสงขลา ผลการประกวดได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ระดับประเทศและรับเงินรางวัล พระราชทาน 10,000 บาท

นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ได้รับการจัดสรรงบประมาณผ่านศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลาคือ โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินเสริมสร้างการมีส่วนร่วมประชาชนต้านยาเสพติด เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 กิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย การแสดงความเคารพถวายความจงรักภักดี การบรรยายสถานการณ์ยาเสพติด ภายใต้สถานการณ์ COVID 2019 การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Shopping Know-ledge การคัดสรรกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลงานเป็นเลิศ คณะกรรมการมาจากผู้แทน ศอ.ปส.จ.สงขลา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัด และการเชิดชูเกียรติฯ สร้างคุณค่างาน