20 สิงหาคม​ 2563 ที่ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายชัยสิทธิ์ พาณิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้จัดโครงดังกล่าวขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น 200 คน

ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของแต่ละหน่วยงาน และให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อีกทั้ง ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติมีทัศนคติที่ดีต่อการนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ มาใช้ในการปฏิบัติงาน

โดยการอบรมครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้แสดงสัญลักษณ์มือขวาทับมือซ้าย พร้อมด้วยผู้เข้าอบรมเพื่อแสดงเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต และเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ พร้อมกล่าวว่า

“จังหวัดยะลากำหนดให้มียุทธศาสตร์การนำเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่ง
เดียวกัน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลนำเจตจำนงทางการเมืองการปกครองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติของทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมและมีความเห็นพ้องสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยให้มุ่งสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วม ในการต่อต้านการทุจริต อันเป็นเจตจำนงทางการเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มุ่งแก้ไข ปัญหาการเมืองการปกครองไทยให้เกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยในท้ายที่สุด”

หลังการอบรมครั้งนี้ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จะได้นำความรู้ ความเข้าใจ และใช้ระบบกลไกเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุก ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสมากขึ้นต่อไป