15 สิงหาคม 2563 เยาวชนกลุ่มพลังเยาวชนคนอาสาจากโรงเรียนแสงทองวิทยาและโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เดินทางเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้โบราณสถาน วัดโบราณ ประกอบด้วย วัดสุวรรณคีรี วัดบ่อทรัพย์ และวัดศิริวรรณาวาส อ.สิงหนครจ.สงขลา

โดยทัั้ง 3 วัด สร้างขึ้นเรียงรายต่อเนื่องกันตามไหล่เขา ลักษณะสถาปัตยากรรมเป็นแบบไทยภาคใต้ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 มีรูปแบบอิทธิพลจากจีน และอิทธิพลตะวันตก

ทั้ง 3 วัดสามารถเดินเชื่อมต่อกัน ได้ด้วยแนวทางเดินระหว่างวัด ปูด้วยกระเบื้องหน้าวัวโบราณ ซึ่งมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของกระเบื้องดินเผาเกาะยอ มีการทำกำแพงกันดินด้วยหินภูเขา 3 ระดับ แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาในสมัยก่อน

หลังจากนั้น เดินทางไปศึกษาและเรียนรู้การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีประธานชุมชนบ้านนอก และ คุณชำนาญ มานิล
มาบรรยายให้ความรู้แก่เด็กๆ และได้ทำกิจกรรมเก็บฝักโกงกาง นั่งเรือไปปลูกป่าชายเลน และปล่อยลูกปูม้า่ที่ป่าชายเลน ม.2 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา

ประสบการณ์ที่เยาวชนได้จากการร่วมกิจกรรมครั้งนี้คือ การได้ซึมซับคุณค่าความสำคัญของโบราณสถานในท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การรักษาไว้ให้คงอยู่ตลอดไป และการได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของป่าชายเลน และสัตว์น้ำต่อระบบนิเวศน์

 

 

 

นอกจากนี้ ยังได้มีส่วนร่วมในชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย

 

 

รายงานโดย ด.ช.คณิศร กิรติพงษ์วุฒิ