ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Release
กลับมาอีกครั้งกับการผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่ ทีเส็บร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคใต้ ครั้งแรกกับการพลิกโฉมการจัดประชุมผ่านทาง Virtual conference เพื่อพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมความรู้และทักษะใหม่ๆ ของอุตสาหกรรมไมซ์ในยุค New normal แก่นักศึกษา คณาจารย์ ผู้ประกอบการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วภาคใต้จัดงาน “11th Coach the Coaches Program For MICE Industry in The Time of COVID-19” และ งาน “2nd Southern MICE Student Chapter Camp Creating Future MICE Leaders” ในวันที่ 21-22 สิงหาคม 2563 ผ่านทาง Virtual conference พบกับเหล่าวิทยากรผู้มีชื่อเสียงและมากด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมไมซ์ ที่จะส่งมอบความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การปฎิบัติงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จในสายอาชีพและนำไปต่อยอดการทำงานได้จริง
คุณอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ทีเส็บ เปิดเผยว่า “สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาด้านธุรกิจไมซ์ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐในการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญ สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย โดยร่วมมือไปยังเครือข่ายมหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวศึกษา พร้อมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์กระจายไปสู่ภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ”
ดร.ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์ ประธานและอาจารย์ประจำหลักสูตรไมซ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประสานงานศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ภาคใต้ กล่าวว่า “การร่วมมือกันระหว่างทีเส็บและเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วภาคใต้ในการจัด“11th Coach the Coaches Program For MICE Industry in The Time of COVID-19” และ งาน “2nd Southern MICE Student Chapter Camp Creating Future MICE Leaders” ซึ่งงานดังกล่าวสามารถสร้างโอกาสและประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้เข้าร่วมงาน โดยสามารถนำเอาความรู้ และทักษะที่ได้รับจากการเข้าร่วมงานนำไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในสายอาชีพได้จริง”

สำหรับงานที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21-22 สิงหาคมนี้ จะประกอบด้วย 2 งาน คือ “11th Coach the Coaches Program For MICE Industry in The Time of COVID-19” การสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ ร่วมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไมซ์ มาบอกเล่าประสบการณ์ และถ่ายทอดความรู้ทักษะต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมในยุค New Normal อย่างรู้เท่าทันและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และอีกงาน งาน “2nd Southern MICE Student Chapter Camp Creating Future MICE Leaders” โครงการสร้างผู้นำคนพันธุ์ไมซ์ มุ่งเน้นส่งเสริม ผลักดัน และพัฒนาศักยภาพสำหรับกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา ทั้งการฟังบรรยายจากวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ เพื่อการต่อยอดองค์ความรู้ จุดประกายความคิด สร้างสรรค์ผลงาน และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมไมซ์ อย่างมืออาชีพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่าย Administration for Participants
โทร 084 067 1902 อีเมล smac.studentchap@gmail.com
ดร.ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร 062 883 4485 อีเมล songsin.t@psu.ac.th