วันศุกรที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 เอเทรี่ยม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลต์ กทม. จังหวัดสงขลา ด้วยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน นำโดย นายอำพล พงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายกวิศพงศ์ สิริธนนนท์สกุล ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน”Hatyai Hard Sale 2020”

จังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความป็นเอกลักษณ์ของเมืองเก่าสงขลา ทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาว
ชาวต่างประเทศ โดยฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเชีย
สิงคโปร์ และอินโดยนีเซีย เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว

เป็นจำนวนมาก ซึ่งสร้างรายได้ให้กับจังหวัดสงขลา เป็นลำดับต้นของประเทศไทยอีกทั้งการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา ยังมีโอกาสที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยปัจจัยหลาย ๆ ด้าน เช่น การเป็นเมืองการค้าชายแดน, เมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, เมือง MCE Cty, เมือง Sport city เป็นต้น

ดังนั้น ทิศทางของการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาจึงเน้นประเด็นการพัฒนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันในดันการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกัน เช่น การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวการสร้างจุดขายใหม่ การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความสะดวกสบาย ปลอดภัย และพร้อมสำหรับการรองรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดในเชิงรุก

ทั้งนี้ เนื่องจากในปี 2563 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรด COVID-19ในทุกภูมิภาคของโลก ทำให้การเดินทางหยุดชะงักก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ วิถีชีวิต และการท่องเที่ยว โดยหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรด COVD-19 คลี่คลาย รูปแบบการใช้ชีวิตและรูปแบบการท่องเที่ยวจึงต้องปรับเปลี่ยนไปสู่วิถีใหม่ (New Normal จังหวัดสงขลา จึงได้ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งเน้นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ (ไทยเที่ยวไทย) โดยยึดตามมาตรการสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณะสุข
เช่น การจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว จังหวัดสงขลาได้จัดกิจกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด โดยรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยว ที่พักอาหาร แหล่งช้อปปิ้ง เพื่อจัดทำแคมเปญประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นการท่องเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยวภายในจังหวัดสงขลาและภายในประเทศ

สำหรับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ Hatyai Hard Sale 2020 ในปีนี้ ลดลงจากปีที่แล้วเพียงเล็กน้อย เนื่องจากบางสถานประกอบการยังไม่เปิดให้บริการ หรือสถานประกอบการถูกปิดกิจการลง แต่ยังคงได้รับความร่วมมือสถานประกอบการกว่า 200 แห่ง โดยหมวดสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 หมวดได้แก่
•หมวดสายการบิน จำนวน 4 สายการบิน
•หมวดโรงแรม / ที่พัก จำนวน 40 แห่ง
•หมวดร้านอาหาร / ภัตตาคาร จำนวน 85 แห่ง
•หมวดห้างสรรพสินค้า จำนวน 10 แห่ง
•หมวดสถานพยาบาลและคลินิกเสริมความงาม จำนวน 10 แห่ง
•หมวดโรงภาพยนตร์ จำนวน 5 แห่ง
•หมวดอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 31 แห่ง
•หมวดธุรกิจยานยนต์ จำนวน 15 โชว์รูม
•หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวนกว่า 10 แบรนด์
•หมวดสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 10 แห่ง

จากการจัดงาน Hatyai Hrd Sale 2020 ในครั้งนี้ จังหวัดสงขลาคาดว่าในช่วงวันที่ 1 – 30 กันยายน 2563 มีเงินสะพัดเกิดการจับจ่ยใช้สอยภายในจังหวัดสงขลา จำนวนกว่า 250 ล้าน และมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาภายในจังหวัดสงขลา จำนวน 25,000 – 30,000 คน