วันศุกรที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น.ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 เอเทรี่ยม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลต์ กทม. จังหวัดสงขลา ด้วยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน นำโดย นายอำพล พงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายกวิศพงศ์ สิริธนนนท์สกุล ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน”Hatyai Hard Sale 2020”

จังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความป็นเอกลักษณ์ของเมืองเก่าสงขลา ทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาว
ชาวต่างประเทศ โดยฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเชีย
สิงคโปร์ และอินโดยนีเซีย เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งสร้างรายได้ให้กับจังหวัดสงขลา เป็นลำดับต้นของประเทศไทยอีกทั้งการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา ยังมีโอกาสที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยปัจจัยหลาย ๆ ด้าน เช่น การเป็นเมืองการค้าชายแดน, เมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, เมือง MCE Cty, เมือง Sport city เป็นต้น

ดังนั้น ทิศทางของการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาจึงเน้นประเด็นการพัฒนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันในดันการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกัน เช่น การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวการสร้างจุดขายใหม่ การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความสะดวกสบาย ปลอดภัย และพร้อมสำหรับการรองรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดในเชิงรุก

ทั้งนี้ เนื่องจากในปี 2563 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรด COVID-19ในทุกภูมิภาคของโลก ทำให้การเดินทางหยุดชะงักก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ วิถีชีวิต และการท่องเที่ยว โดยหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรด COVD-19 คลี่คลาย รูปแบบการใช้ชีวิตและรูปแบบการท่องเที่ยวจึงต้องปรับเปลี่ยนไปสู่วิถีใหม่ (New Normal จังหวัดสงขลา จึงได้ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งเน้นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ (ไทยเที่ยวไทย) โดยยึดตามมาตรการสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณะสุข
เช่น การจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว จังหวัดสงขลาได้จัดกิจกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด โดยรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยว ที่พักอาหาร แหล่งช้อปปิ้ง เพื่อจัดทำแคมเปญประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นการท่องเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยวภายในจังหวัดสงขลาและภายในประเทศ

สำหรับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ Hatyai Hard Sale 2020 ในปีนี้ ลดลงจากปีที่แล้วเพียงเล็กน้อย เนื่องจากบางสถานประกอบการยังไม่เปิดให้บริการ หรือสถานประกอบการถูกปิดกิจการลง แต่ยังคงได้รับความร่วมมือสถานประกอบการกว่า 200 แห่ง โดยหมวดสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 หมวดได้แก่
•หมวดสายการบิน จำนวน 4 สายการบิน
•หมวดโรงแรม / ที่พัก จำนวน 40 แห่ง
•หมวดร้านอาหาร / ภัตตาคาร จำนวน 85 แห่ง
•หมวดห้างสรรพสินค้า จำนวน 10 แห่ง
•หมวดสถานพยาบาลและคลินิกเสริมความงาม จำนวน 10 แห่ง
•หมวดโรงภาพยนตร์ จำนวน 5 แห่ง
•หมวดอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 31 แห่ง
•หมวดธุรกิจยานยนต์ จำนวน 15 โชว์รูม
•หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวนกว่า 10 แบรนด์
•หมวดสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 10 แห่ง

จากการจัดงาน Hatyai Hrd Sale 2020 ในครั้งนี้ จังหวัดสงขลาคาดว่าในช่วงวันที่ 1 – 30 กันยายน 2563 มีเงินสะพัดเกิดการจับจ่ยใช้สอยภายในจังหวัดสงขลา จำนวนกว่า 250 ล้าน และมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาภายในจังหวัดสงขลา จำนวน 25,000 – 30,000 คน