24 มิ.ย. 63 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดห้องตรวจโรคโควิด-19 (ห้องปฏิบัติการวินิจฉัยอณูชีวโมเลกุล) ณ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี และเป็นประธานพิธีทำบุญครบรอบการก่อตั้งโรงพยาบาลพัทลุง ปีที่ 65 ณ หอพระประจำโรงพยาบาลมี นพ. จรุง บุญกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุงคณะผู้บริหาร คณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการที่ปรึกษา แพทย์ พยาบาล และบุคลากร ร่วมพิธี