“พ่อเมืองลุง”​ ย้ำตระหนักภัยร้ายมะเร็งเต้านม เปิดโครงการคัดกรองด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยง/ด้อยโอกาส มอบนโยบายบุคลากรสาธารณสุขประชาสัมพันธ์-สร้างความรู้อย่างทั่วถึง

17 มิถุนายน 2563 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ กล่าวว่า ปัจจุ​บันคนไทยมีความเสี่ยงจากโรคภัยคุกคามสุขภาพมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “โรคมะเร็ง”​ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในอันดับตันๆ และสิ่งที่เป็นห่วงคือ โรคมะเร็งเต้านมในสตรี ที่มีอัตราการป่วยและเสียชีวิต​สูงขึ้น เพราะมะเร็งเต้านมยังไม่สามารถคันหาสาเหตุสำคัญได้

ฉะนั้น การลดปัญหาสาเหตุการเสียชีวิต​ด้วยมะร็งเต้านมที่ดีที่สุดคือ การตรวจพบให้เร็วที่สุด ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ซึ่งทำได้ 3 วิธีคือ 1. การตรวจเต้านมตัวยตนเองให้ถูกต้องอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 2. การตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์ และ 3. การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม (Mammogram)

ที่สำคัญที่สุดคือ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจโดยวิธีใดก็ตาม หากพบในระยะแรกเริ่ม ก้อนยังมีขนาดเล็กยังไม่ได้แพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายโอกาสรักษาให้หายขาดได้ หรือสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้นานอย่างคนปกติมากขึ้น

“ผมขอมอบเป็นนโยบายให้บุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขทุกคน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มาในวันนี้ ร่วมกันดำเนินการตามเจตนารมณ์ของโครงการฯ อย่างต่อเนื่องต่อไป ช่วยกันเป็นกระบอกเสียง ประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนัก ให้รู้ถึง
ความสำคัญของการตรวจเต้านมด้วยตนเองแก่ผู้หญิงทุกคนในชุมชนได้เข้าใจอย่างทั่วถึง หากตรวจพบ
อาการผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว”​ นายกู้เกียรติ​ กล่าว และว่า

ต้องขอขอบคุณประธานมูลนิธิกาญจนบารมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุขทุกอำเภอในจังหวัดพัทลุง ที่สนับสนุนบุคลากรมาร่วมปฏิบัติงานในวันนี้ และขอให้การดำเนินโครงการฯ จงบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ