ที่ห้องประชุมชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด อ.ควนกาหลง จ.สตูล นายการีม ยูหันนัน ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ได้ร่วมลงบันทึกข้อตกลงกับนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย โดยมีนายประพันธ์ บุญเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย และนายสุทัศน์ ละใบกาเด็น ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมนายอำเภอควนกาหลง และแขกผู้มีเกียรติ

โดยการทำบันทึกของตกลงในครั้งนี้ เป็นการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แปรรูปบล็อกยางปูพื้นรูปตัวหนอน หนุนสถาบันเกษตรกรพร้อมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางมีคุณภาพสร้างมูลราคาเพิ่มและรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

นายประพันธ์ บุญเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยเผยว่า กยท. ได้เห็นความสำคัญในการนำผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นผลจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยขยายผลสู่เกษตรกรชาวสวนยางสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบการยาง ให้สามารถนำผลงาน และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์สร้างมูลค่าให้กับผลผลิตยางและสร้างรายได้ให้สถาบันเกษตรกรอันจะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางส่งเสริมให้เกิดการนำผลผลิตยางมาใช้ในประเทศเพิ่มมากขึ้นลดการพึ่งพาการส่งออกวัตถุดิบยางเพียงอย่างเดียว

ขณะที่ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า กยท.เห็นถึงศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ในการแปรรูปยางซึ่งเป็นผลผลิตจากเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดสตูล จึงนำผลงานวิจัย บล็อกยางปูพื้นรูปตัวหนอน ของ กยท.มาขยายผลสู่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพและความพร้อม ทั้งด้านเครื่องจักรและบุคลากร สามารถนำผลผลิตยางพาราในพื้นที่ มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางที่มีคุณภาพ กยท.และชุมชนสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด จึงมีความตกลงร่วมกันที่จะนำผลงานวิจัยบล็อกยางปูพิ้นรูปตัวหนอน ของกยท.ขยายผลสู่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับอาชีพการทำสวนยาง จึงเป็นที่มาของการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือการนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสหกรณ์ในครั้งนี้

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ทางรอดในด้านราคาช่วยเกษตรกรชาวสวนยางเชื่อว่าคือการนำผลิตภัณฑ์ยางพารามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำได้ เป็นทางเดียวที่จะช่วยเกษตรกรได้ ในขณะนี้ต้องแปรรูปเพื่อใช้ภายในประเทศก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่ตลาดต่างประเทศจะเปิดเราก็มีความพร้อมในการแปรรูปแล้ว
พร้อมกันนี้ กทย. เชื่อว่าทั้งสองฝ่ายจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ยางของไทยที่ผลิตโดยฝีมือของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ จนนำไปสู่การเป็นที่หนึ่งในระดับโลกทั้งด้านคุณภาพและมาตรฐาน
………………………………………..
อุดมลักษณ์ แสงบัว//สตูล