รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ตรวจเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวภูคานหลาว เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วม
วันนี้(1 ส.ค.63) เวลา 06:00น.
นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่สำรวจเส้นทาง ขึ้น- ลง ภูคานหลาว เพื่อก่อสร้างถนน ขึ้น – ลง ภูคานหลาว ต.พิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปยังแหล่งธรรมชาติ และแหล่งวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์

มีการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม โดยมีการควบคุมผลกระทบ และสร้างบรรยากาศของการศึกษาเรียนรู้ ธรรมชาติแวดล้อม พร้อมให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม และ ได้รับประโยชน์เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตแหล่งธรรมชาติ รวมทั้งแหล่งวัฒนธรรมอย่างมีความรับผิดชอบ โดยไม่ก่อให้เกิดการรบกวนหรือทำความเสียหายแก่

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และมีวัถตุประสงค์อย่างมุ่งมั่นเพื่อชื่นชม ศึกษา เรียนรู้ และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ป่า ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในแหล่งธรรมชาตินั้น อีกทั้งช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้การอนุรักษ์ ปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นด้วยแนวคิดพื้นฐานของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและยังใช้ประโยชน์เพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนเป็นการส่งเสริมคมนาคม พัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน โดยมี นายอนุพงศ์ จงหวัง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสงขลา นายช่างโยธา ผู้บริหาร อปท. ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน ร่วมสำรวจเส้นทาง ณ ภูคานหลาว ต.พิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา