“กลุ่มลูกเหรียง”​ จัดกิจกรรม “เล่นสานสัมพันธ์ครอบครัว”​ ฝ่าวิกฤติ​โค​วิดไปด้วยกันนำร่อง 3 ตำบล ภายใต้โครงการเด็กเยาวชนอยู่ดีมีสุข “ตำบลต้นแบบ”

9 มิ.ย. 63 ที่อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการเด็กเยาวชนอยู่ดีมีสุขตำบลต้นแบบ ปีที่ 2 ซึ่งจัดโดยสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพ (กลุ่มลูกเหรียง) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมเล่นสานสัมพันธ์ครอบครัว ฝ่าวิกฤติ COVID-19และมอบกล่องยังชีพจากมูลนิธิกสิกรไทย ให้ครอบครัวต้นแบบ 80 คน มี นางสาววรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ นายกสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง​กันนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ กล่าวว่า กิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัว ฝ่าวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน เกิดขึ้นจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้เด็กต้องอยู่บ้านกับครอบครัวมากขึ้น การสนับสนุนให้ในครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อช่วยเสริมพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็กภายในบ้าน หรือหมู่บ้าน ร่วมกับครอบครัว หรือบ้านใกล้เคียง โดยกลไกปกป้องคุ้มครองเด็กระดับตำบล ร่วมกันแกนนำผู้ปกครองในชุมชน

โดยคัดเลือกครอบครัวที่มีความพร้อมจะขับเคลื่อนการเรียนรู้ผ่านการเล่น การอ่านหนังสือไปด้วยกัน ผ่านครอบครัวนำร่อง 80 ครอบครัวในพื้นที่ 3 ตำบล
โดยทุกครอบครัวต้องจัดพื้นที่การเล่นในบริเวณบ้าน และดำเนินกิจกรรมร่วมกับลูก แต่ละครอบครัวจะส่งแบบรายงานผลแบบง่ายๆ เดือนละ 1 ฉบับ เพื่อบันทึกผลและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ให้กับกลไกปกป้องคุ้มครองเด็กในระดับตำบล

“กิจกรรม​นี้ เป็นกิจกรรม​สร้างสรรค์​ให้กับเยาวชนในช่วงโควิด ซึ่งจัดโดยสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพ (กลุ่มลูกเหรียง)และเครือข่าย”​ ผู้ว่าฯ ยะลา กล่าว

นางสาววรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ กล่าวว่า โครงการเด็กเยาวชนอยู่ดีมีสุข ตำบลต้นแบบพื้นที่จังหวัดยะลา ในปีที่ 2 มีกิจกรรมหลักที่สำคัญๆ ดังนี้ การ
ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับกลไกปกป้องคุ้มครองเด็กระดับตำบล ร่วมกับ พชอ. ระดับอำเภอ จำนวน 6 ครั้ง (อำเภอละ 2 ครั้ง) อบรมทบทวนความรู้
การปกป้องคุ้มครองเด็ก และการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการและเทคนิคการให้คำปรึกษาปัญหาเด็กและเยาวชน

พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการจัดทำนโยบายคุ้มครองเด็กระดับตำบล การอบรมความสำคัญของการเข้าถึงวัคซีนสำหรับเด็ก และการพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็ก รวมทั้งความตระหนักของชุมชนในการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากไวรัส COVID-19 การอบรมทักษะชีวิตและการสร้างความตระหนักในเด็กเยาวชนในชุมชนนการป้องกันตัวเองและความรับผิดชอบต่อสังคม การอบรมทักษะชีวิตและการสร้างความตระหนักในเด็กเยาวชนในชุมชน ในการป้องกันตัวเองและความรับผิดชอบต่อสังคม และมหกรรมโชว์ของระดับตำบล เรื่องราวระหว่างทางในปีที่ 1 ความท้าทายของการเป็นต้นแบบ การจัดการชุมชนในช่วงวิกฤติไวรัส COVID-19 โดยชุมชน สู่การเป็นตำบลอยู่ดีมีสุขต้นแบบ

ทั้งนี้ ทางกลุ่มลูกเหรียงได้รับการสนับสนุนกล่องยังชีพจากมูลนิธิกสิกรไทย จำนวน 600 กล่อง เพื่อให้การสนับสนุนครอบครัวที่ยากลำบากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ได้มอบกล่องยังชีพจากมูลนิธิกสิกรไทย จำนวน 80 กล่อง และมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมให้ครอบครัวละ 1,000 บาท จำนวน 80 ครอบครัว