รองผู้ว่าฯ พัทลุง ร่วมประชุม​ความปลอดภัยทางถนน ขานรับ มท.2 ผลักดัน “ปฏิญญาสตอกโฮล์ม”​ มุ่งลดการเสียชีวิต-บาดเจ็บทางถนน ​เตรียม​พร้อมบูรณาการ​ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ สอดรับแนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่ห้องโนรา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง นายศิลป์ชัย รามณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference ) จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อรับทราบนโยบายของผู้บริหารศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และติดตามการเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด มี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธาน

การประชุมครั้งนี้ ได้พิจารณาประเด็นความร่วมมือในการขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย ภายใต้ “ปฏิญญาสตอกโฮล์ม” (Stockholm Declaration) ที่มุ่งลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนลง ร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2573 และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์มุ่งสู่ศูนย์ (Vision Zero) ภายในปี พ.ศ. 2593 พร้อมทั้งได้พิจารณาร่างแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 เพื่อเตรียมพร้อมในการดูแลความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชนให้สอดรับกับแนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

นายนิพนธ์ บุญญามณี กล่าวว่า ในคราวการประชุมระดับโลก ว่าด้วยความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3 ณ ราชอาณาจักรสวีเดน ประเทศไทยได้รับทราบเป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานสร้างความปลอดภัยในห้วงปี พ.ศ. 2564 – 2573 ภายใต้ “ปฏิญญาสตอกโฮล์ม” (Stockholm Declaration)

ที่ประชุมฯในวันนี้จึงได้ร่วมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินงาน “ปฏิญญาสตอก
โฮล์ม” และได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ในคณะกรรมการ ศปถ. และหน่วยงานภาคีเครือข่าย นำปฏิญญาสตอกโฮล์มและเป้าหมายระดับโลก เป็นกรอบแนวทางในการกำหนดมาตรการขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบททางสังคม สภาพปัญหา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ด้าน นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้เสนอร่างแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ต่อที่ประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณาและ
เสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยร่างแผนฯ ดังกล่าวได้กำหนดประเด็นในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ซึ่งสอดรับกับแนวคิดการใช้ชีวิตปกติวิถีใหม่ (New Normal)

พร้อมเตรียมกำหนด 5 มาตรการสำคัญในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่ครอบคลุมทุกมิติ พิจารณาและประสานให้ทุกหน่วยงานนำเสนอแนวทางในการเตรียมความพร้อมของแผนปฏิบัติการดูแลและสร้างความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564.