รวมพลังชาวยะลา จัดกิจกรรม “70 วันยะลาปลอดโควิด ชีวิตปลอดภัย” แถลงผลสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด -19 พร้อมฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์คลี่คลาย

20 กรกฎาคม​ 2563 ที่สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อม นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา นายสงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา และ นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร่วมแถลงผลการดำเนินงานมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผ่านกิจกรรม “70 วัน ยะลาปลอดโควิด ชีวิตปลอดภัย” โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง​กัน

นายชัยสิทธิ์ พาณิชพงศ์ กล่าวว่า จังหวัดยะลาได้ดำเนินการป้องกันโรคตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข​ และภายใต้ พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเข้มงวด แต่คงเปิดเส้นทางให้ยานพาหนะและคนผ่านจังหวัดได้ โดยไม่ปิดการจราจร อาศัยการผนึกกำลังของเจ้าหน้าที่ อสม. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร และอาสาสมัครต่าง​ๆ ในการควบคุมโรค

สำหรับการได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น​ๆ เช่น หน่วยงานจากสาธารณสุข ได้จัดโครงการ Active case finding นับเป็นมาตรการสาธารณสุขเชิงรุกของจังหวัด ที่สืบเนื่องมาจากความต้องการแก้ไขปัญหาในระยะยาว ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยไม่แพร่กระจายและสามารถรับมือได้ มีจำนวนผู้เสียชีวิต 2 ราย
และมีผู้ป่วยหยุดนิ่ง 133 ราย จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 70 วัน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้รายได้การท่องเที่ยวในจังหวัดติดลบ ส่งผลกระทบต่อรายได้ภาคการท่องเที่ยว จังหวัดยะลา​ จึงกำหนดแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ภาคการท่องเที่ยวและบริการ มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Responsible Tourism) อุตสาหกรรมการให้บริการ (Hospitality Industry) และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการเกษตร สินค้าชุมชน (OTOP) ท่องเที่ยวชุมชน และบริการที่เกี่ยวเนื่อง บนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาการตลาดและสิ่งอำนวยความสะดวก ส่งเสริมการตลาดตามแนวทาง New Normal

โดยให้หน่วยงาน องค์กร และสถาบันการศึกษา สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม การฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดย
ดึงดูดคนรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการที่มีความรู้และศักยภาพกลับคืนสู่ท้องถิ่น เพื่อไปประกอบกิจการในท้องถิ่นของตนเอง

ภายในงานได้จัดนิทรรศการ ผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหา สถานการณ์โควิดในพื้นที่จังหวัดยะลาในช่วงที่ผ่านมา โดยจัดนิทรรศการรูปแบบมีชีวิต ที่สื่อให้เห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาสถานการณ์โควิดการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด – 19 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เทศบาลนครยะลา ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ที่ทำการปกครองส่วนจังหวัดยะลา

ตลอดจนนิทรรศการการพัฒนาคุณภาพชีวิตในยุค New Normal จากสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา สำนักงานประมงจังหวัดยะลา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา และนิทรรศการภาพในอนาคตจังหวัดยะลาในยุค New Normal จากสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดยะลา และอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดยะลา​