พ่อเมืองสงขลา​ ติวเข้มบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว​ รุ่น​ 1​ พร้อมเป็น “เจ้าบ้านที่ดี” รับนักท่อง​เที่ยว​ ย้ำความปลอดภัย-​สร้างความเชื่อมั่น​ ช่วยเหลือ​ แก้ไขปัญหา​สะดวก​ รวดเร็ว​

นายจารุ​วัฒน​์​ เกลี้ยง​เกลา​ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิด​โครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว “กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว”​ รุ่นที่ 1 มี นายประสิทธิ์ กุลเทพรหม หัวหน้ายุทธศาสตร์แผนงานและวิชาการ​ ในฐานะผู้แทนสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา และผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นบุคลากรทางการท่องเที่ยว ตำรวจท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม ชมรม และอาสาสมัครเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง​กัน ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19​ ในรูปแบบ New Normal

นายประสิทธิ์ กุลเทพรหม กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวตามพื้นที่ต่าง​ๆ ในประเทศไทยมากขึ้น

เมื่อมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอาจมีเหตุที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง​ๆ เช่น การประสบอุบัติเหตุทางบก ทางน้ำ และภัยธรรมชาติ ความปลอดภัย​ จึงมีความสำคัญในด้านการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว และยังเป็นการสร้างความสงบสุขในสังคม เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากกว่าการเน้นในเชิงปริมาณ

พร้อมกันนั้น ยังส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการ การท่องเที่ยว และเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว​รวมถึงดูแลนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย

กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นหน่วยงานในระดับภูมิภาค ได้จัดทำโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว​ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้นักท่องเที่ยวอย่างทันท่วงที สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ และการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยว รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาอีกด้วย