เมื่อ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วยนายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษ เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเยาวชน รับจ้างเพาะชำกล้าไม้หารายได้ในช่วงวิกฤต โควิด 19 ณ บ้านตลิ่งสูง หมู่ที่ 9 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

โครงการนี้ เป็นโครงการที่ จัดให้มีขึ้น เพื่อนำกล้าไม้ อาทิ ยางนา ตะเคียน หลุมพอ ที่เกิดจากการเพาะชำโดยกลุ่มเยาวชน ไปปลูกในพื้นที่ของราษฎร ที่รกร้างว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนเหล่านั้นรักและหวงแหนป่าไม้ ช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดรายได้ไม่เป็นภาระกับผู้ปกครอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ถือเป็นโครงการตัวอย่างที่เกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างแท้จริง