เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 พลเอก วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานเสริมสร้างพหุวัฒนธรรม มอบหมายให้ พลโท อุกฤษณ์ อากาศวิภาต ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม ที่โรงแรมการ์เด้นท์วิวเบตง อ.เบตง จ.ยะลา ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ประกอบด้วย หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแผนงานบูรณาการ การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ 2563 แผนงานเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งในและนอกพื้นที่ จำนวน 20 หน่วยงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหน้า รวม 56 คน

ทั้งนี้ เพื่อติดตาม ประสานงานให้คำแนะนำ และรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ในการดำเนินการขับเคลื่อนงานตามแผนงานเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม ของหน่วยงานต่างๆ ในห้วงไตรมาส 1-3 และแผนการดำเนินงานต่อไปในไตรมาสที่ 4 รวมทั้ง รวมทั้ง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

โดยการจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้ มีขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การลงพื้นที่ศึกษาดูงานในพื้นที่อำเภอเบตงการจัดเวทีเสวนา การนำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ รวมทั้งนำเสนอแผนการดำเนินงาน ตามแผนงานโครงการกิจกรรมของหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไปในไตรมาสที่ 4 และในปีงบประมาณ 2554

นอกจากนี้ ยังได้แบ่งกลุ่มสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอข้อคิดเห็น ในประเด็นด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านศาสนากับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ไปเป็นบทเรียนและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ ต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ให้มีความประสานสอดคล้อง มีการบูรณาการให้เป็นไปตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด และเกิดผลสัมฤทธิ์ ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอันจะส่งผลเกื้อกูลต่อการทำงานร่วมกัน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไป

ภายหลังจากการแบ่งกลุ่มสัมมนา และนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มแล้ว เป็นการปิดประชุมสัมมนาติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม โดยมี พลโท ธนะ เชียงทอง ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงาน เสริมสร้าง พหุวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีปิด