วันนี้(23 กรกฎาคม 2563) เวลา 10:30 น ที่ห้องประชุมวิวรรธน์ปฐมภาคย์ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุม ภายในสำนักงานคปต.ส่วนหน้า

โดยมีวาระการประชุม ที่สำคัญ ประกอบด้วย ติดตามผลการประชุมผู้แทนพิเศษของรัฐบาลครั้งที่ 7 /2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี รวมทั้งติดตามสถานการณ์ด้านการข่าว และรับทราบ เรื่องหารืออื่นๆ เช่น การขอรับการสนับสนุนงบประมาณขุดลอกร่องแม่น้ำเทพาและแม่น้ำนาทวี รวมทั้งคลองตูหยง ที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ของบประมาณเร่งด่วน เพื่อขุดลอกปากแม่น้ำเทพา ร่องนอกความยาว 2,000 เมตรใช้งบประมาณ 20 ล้านบาทเศษที่ได้เสนอโครงการผ่าน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


หลังเสร็จการประชุม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้เน้นย้ำให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทำความเข้าใจ และสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแก้ไขปัญหา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยคำนึงถึงความต้องการ ของประชาชน และความพร้อมของพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญ


จากนั้น หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและคณะ ได้เดินทาง ไปเยี่ยมชมโรงงาน แปรรูปทุเรียนเทพา บริษัท ม่านกู่หว่างฟู๊ด จำกัด ที่ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ฟังผลการดำเนินการและพบปะผู้บริหารของบริษัท ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยัง กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อเยี่ยมชมโครงการทหารพันธุ์ดี ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ภาคใต้ตอนล่าง และโครงการฟาร์มตัวอย่างค่ายรัตนพล ก่อนที่จะเดินทางกลับ