18 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 ต.ป่าขาด อ.สิงหนคร จ.สงขลา นางสุรีย์พรรณ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้พิการในการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบตาลโตหนด และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการมีความรู้เรื่องการเพิ่มมูลค่าจากใบตาล ซึ่งเป็นวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้เกิดเป็นชิ้นงานและเป็นรายได้ โดยมีผู้พิการเข้าร่วมประมาณ 20 คนโดยมีวิทยากรคอยสอนและแนะนำให้ผู้พิการได้ฝึกฝีมือในการสร้างชิ้นงาน เป็นรูปนกยูง โดยเริ่มตั้งแต่การฝึกทักษะและวิธีการตัดใบตาลเป็นตามขนานเพื่อนำมาประกอบเป็นส่วนหางของนกยูง ที่ละชิ้นไปจนถึงการนำวัสดุอื่นๆ มาประดิษฐ์ประดอยประกอบเป็นนกยูงในรูปแบบต่างๆ ทั้ง นกยูงเกาะขอนไม้ และในกรอบแก้ว ที่มีสีสันสวยงาม เหมาะสำหรับเป็นของฝากที่ระลึก

โดยผู้พิการที่เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละคนมีความพิการที่แตกต่างกัน บางคนแขนพิการก็พยายามที่จะฝึกโดยใช้เท้าตัดใบตาล แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการฝึกและในการพยายามที่จะพัฒนาตัวเองของผู้พิการที่เข้าร่วมเป็นอย่างมาก

สำหรับผลิตภัณฑ์ของผู้พิการจะออกบูธจำหน่ายตามงาน ผู้สนใจสามารถติดต่อหรือเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 ได้ทุกวัน

นางสุรียพรรณ ณ.สงขลา กล่าวว่า ขอชื่นชมกลุ่มโหนดศิลป์ ซึ่งเป็นกลุ่มของผู้พิการที่รวมตัวกันและมีความพยามที่จะพัฒนาตัวเองให้มีศักยภาพ จึงอยากจะให้กำลังใจให้กลุ่มผู้พิการมีความเข้มแข็ง อย่าไม่ย้อท้อในสิ่งที่ตัวเองประสบมา จนพัฒนามาเป็นอาชีพมีรายได้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า และอยากจะฝากเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปที่มีศักยภาพได้ร่วมกันมาสนับสนุนผลิตภัณฑ์นกยูงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้พิการ ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 9

นายภัทราวุธ สุขะปณะ สมาชิกในกลุ่มซึ่งได้รับอบุติเหตุจนทำให้ขาพิการ และมีฝีมือในการประดิษฐ์นกยูง กล่าวว่า เข้ามาพักที่ศูนย์ฟื้นฟูฯได้ประมาณ 1 ปี พร้อมกับได้เรียนรู้และฝึกฝนอาชีพในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการประดิษฐ์นกยูงจากใบตาลในรูปแบบต่างๆ ได้ ซึ่งปัจจุบันสามารถมีรายได้เดือนละ 4,000-5,000 บาท

“ขอฝากกำลังใจถึงผู้พิการคนอื่นให้หันมาสู้อย่าย้อท้อกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ “ นายภัทราวุธ กล่าว