สืบเนื่องจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และการดำเนินการต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานทางวิชาการ ในอันที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความเจริญตามศักยภาพของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ล่าสุด เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา พลเอก ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วย พลเอก ชินวัฒน์ แม้นเดช ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน (ศอ.บต.) ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ 5 จชต. ผู้แทนจาก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อ ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 ศอ.บต.

พลเอก ปราการ ชลยุทธ กล่าวว่า การประชุมขับเคลื่อนแผนงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี้มุ่งเน้นภารกิจที่เป็นความร่วมมือทางวิชาการ ที่จะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือกันระหว่างภาควิชาการและภาครัฐ เพื่อให้การพัฒนาและแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง สามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ได้จริง ซึ่งต้องอาศัยหลักการข้อมูลทางวิชาการและความเหมาะสมเพื่อให้บุคลากรภาคการศึกษาสามารถนำหลักสูตร ไปปรับใช้ในสถานการณ์การเรียนการสอนได้ และขยายผลการรับรู้สู่ระดับชุมชนในพื้นที่ให้กว้างขวางต่อไป

โดยที่ประชุมได้สรุปความคืบหน้าการขับเคลื่อนกิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ โดยเฉพาะการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของวิทยากรในการสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ ส่งต่อสู่เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้ครอบคลุม

นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (MOA) ซึ่งมีกำหนดการลงนามอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในเดือนสิงหาคมนี้