ผู้ว่าฯสตูลนำจิตอาสากว่า 500 คน ร่วมพลังพัฒนาเสาปรับภูมิทัศน์-ทำความสะอาดสวนสาธารณะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

3 มิ.ย. 63 ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (ไร่สาธิต) หมู่ที่ 9 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานนำจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอควนกาหลง ส่วนราชการ และจิตอาสาพระราชทานกว่า 500 คน เข้าร่วม

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ กล่าวว่า การรวมพลังทำกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 โดยให้จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนน เพื่อให้เกิดความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม เกิดประโยชน์กับประชาชนส่วนรวมต่อไป

สำหรับกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของจิตอาสาพระราชทานในครั้งนี้ ถือเป็นการปลุกจิตสำนึกคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยการร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ ต่อชุมชนในพื้นที่ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติหลายๆ ด้าน ตามแนวพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่
เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน